รองปลัด สธ.เผยเงื่อนไขผู้ป่วยรับยา ร้านขายยา 500 แห่งทั่วประเทศ ลดความแออัด รพ.

Thu, 2019-09-19 14:20 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

สธ. เชิญ 500 ร้านขายยาเครือข่ายโรงพยาบาล 50 แห่ง ชี้แจงแนวทางจ่ายยาให้ผู้ป่วยใกล้บ้าน ตามนโยบายลดความแออัดโรงพยาบาล ให้เป็นตามมาตรฐานสภาวิชาชีพ

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.)  เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานลดความแออัดในโรงพยาบาลโดยร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.1) ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แก่เภสัชกรห้องยา เภสัชกรร้านขายยา (ข.ย.1) โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สภาเภสัชกรรม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน ร่วมประชุมจำนวนกว่า 500 คน

นพ.ประพนธ์ กล่าวว่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายลดความแออัดของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพิ่มความสะดวกบริการประชาชน โดยให้ผู้ป่วยนำใบสั่งยารับยาที่ร้านยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.1) ที่ได้มาตรฐาน GPP ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีการพัฒนาระบบบริการภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และมีสภาวิชาชีพเภสัชกรรมเป็นผู้กำกับคุณภาพบริการร้านยา โดยจะนำร่องในร้านยา 500 แห่งทั่วประเทศ ที่เป็นเครือข่ายของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 50 แห่ง และจะทยอยดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ตามความพร้อมของโรงพยาบาล ซึ่งจะเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ยา และลดการครอบครองยาเกินความจำเป็น

เงื่อนไขการรับบริการขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ป่วยเป็นหลัก ยาที่ผู้ป่วยได้รับจากร้านยาต้องเป็นตัวเดียวกันกับที่โรงพยาบาลจ่ายไว้เดิม เน้นผู้ป่วย 4 โรค คือ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคทางจิตเวช และหอบหืด โดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่ม

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีร้านยาที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรฐาน GPP ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(ร้านขายยา ข.ย.1) จำนวน 17,000 แห่ง ทั่วประเทศ (อ้างอิงจากสมาคมเภสัชกรรมชุมชน) หากร้านยาสนใจเข้าร่วมโครงการประสานงานได้ที่ โรงพยาบาลแม่ข่าย, กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ในพื้นที่

Add new comment