อภ. ได้รับรอง“การแสดงเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์และชดเชยคาร์บอน 100%”

Thu, 2019-09-19 20:34 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ได้รับรอง“การแสดงเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์และชดเชยคาร์บอน 100%” เป็นโรงงานผลิตยาแห่งแรกในไทยที่ได้รับรางวัลนี้ พร้อมขยายผลลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ดร.ภญ มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า ปัญหาภาวะก๊าซเรือนกระจก เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น กระทบต่อความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิต นับวันปัญหายิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น องค์การเภสัชกรรมได้มีการดำเนินการร่วมแก้ปัญหาภาวะก๊าซเรือนกระจกมาอย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของโรงงานผลิตยารังสิต 1 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ได้เข้าร่วมโครงการ “ขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ ปีที่ 6 (พ.ศ.2562)” ดำเนินการโดย ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (VGREEN) คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นการนำร่องและต่อยอดจากการได้การรับรอง ISO 50001 มาตรฐานระบบจัดการด้านพลังงาน ทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรและชดเชยคาร์บอน 100% จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน)

ในการดำเนินการนั้น โรงงานผลิตยารังสิต 1 ได้มีการรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานและทรัพยากรที่ทำให้เกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อาทิ การใช้เชื้อเพลิง การใช้ไฟฟ้า การจัดการของเสีย และการขนส่ง โดยแสดงผลในรูปตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า พบว่าจากการดำเนินงานมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อปี จำนวน 8,586 คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า จึงได้ดำเนินกิจกรรมชดเชยคาร์บอนที่เกิดขึ้นได้ 100 เปอร์เซ็นต์เรียบร้อยแล้ว พร้อมกันนั้นได้จัดทำแผนมาตรการในการลดก๊าซเรือนกระจกในระยะยาว เพื่อให้มีความต่อเนื่องในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการดำเนินงานดังกล่าวทำให้องค์การเภสัชกรรม โรงงานผลิตยารังสิต1 ได้รับรอง“คาร์บอนฟุตพริ้นท์และชดเชยคาร์บอน 100%” โดยจะเข้ารับประกาศนียบัตร พร้อมโล่เกียรติยศ ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2562 จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ใน วันที่ 19 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ นับเป็นโรงงานผลิตยาแห่งแรกในไทยที่ได้รับรางวัลนี้ ซึ่งมีโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบันทั้งสิ้นประมาณ 160 แห่ง

รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวต่อไปว่า จากความสำเร็จดังกล่าวนี้ องค์การเภสัชกรรม ทั้ง 3 แห่ง ประกอบด้วย องค์การเภสัชกรรมสำนักงานใหญ่ ถนนพระรามที่ 6 , โรงงานผลิตยารังสิต1 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และโรงงานผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จะเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) เพื่อให้การดำเนินงานการลดภาวะก๊าซเรือนกระจก ครอบคลุมพื้นที่และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และอย่างยั่งยืน และสามารถนำปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นที่เรียกว่าคาร์บอนเครดิต นำไปชดเชยคาร์บอนให้กับหน่วยงานอื่นๆต่อไป

Add new comment