กรมการแพทย์ผนึกเอกชน เปิดโอกาสแรงงานต่างด้าวจ่ายเงินค่าตรวจสุขภาพ-ประกันสุขภาพที่เซเว่นฯ แล้ว

Mon, 2019-09-30 15:24 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

กรมการแพทย์ ร่วมมือบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด อำนวยความสะดวกแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติกว่า 2 ล้านคน ชำระค่าตรวจสุขภาพ-ประกันสุขภาพที่เซเว่น อีเลฟเว่น ตลอด 2 ชั่วโมงกว่า 12,500 สาขาทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ที่กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวภายหลังพิธีลงนามความร่วมมือการรับชำระเงินค่าตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพของแรงงานต่างด้าว ระหว่าง กรมการแพทย์ กับ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ว่า กรมการแพทย์ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ที่ได้เห็นชอบให้แรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา กลุ่มที่ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรยังไม่หมดอายุ (ไม่รวมกลุ่มที่นำเข้าตามระบบ MOU) ไปยื่นขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และทำงานต่อไปได้ สามารถดำเนินการในลักษณะนำเข้าตาม MOU โดยไม่ต้องเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนที่จะเกิดขึ้นจากการเดินทางกลับประเทศต้นทาง

โดยอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไม่เกิน 2 ปี และประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร (ขออยู่ต่อ) ครั้งละไม่เกิน 1 ปี ส่วนการอนุญาตทำงานจะอนุญาตไม่เกิน 2 ปี เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เพื่อเป็นการลดภาวะการขาดแคลนแรงงาน ส่งเสริมปัจจัยพื้นฐานในภาคการผลิต อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องให้แก่ประเทศ ในส่วนของแรงงานต่างด้าวจะได้รับการคุ้มครอง มีสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการตามสิทธิที่พึงได้ ทั้งนี้ กรมการแพทย์ร่วมกับบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ได้อำนวยความสะดวกให้แก่นายจ้างสถานประกอบการ และลูกจ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ดังกล่าว ในด้านการรับชำระเงินค่าตรวจสุขภาพของแรงงานต่างด้าว ผ่านบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ซึ่งจะทำให้สามารถจ่ายค่าธรรมเนียมได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งยังสามารถทำนอกเวลาราชการได้ด้วย

สำหรับขั้นตอนในการดำเนินการ เมื่อนายจ้าง/สถานประกอบการหรือผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศได้รับแบบบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว (Name List) จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดหรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่รับรองแล้ว ให้ไปยื่นขอตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลซึ่งโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ที่รับตรวจแรงงานต่างด้าว ประกอบด้วย โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี และโรงพยาบาลเลิดสิน และยื่นขอตรวจลงตราที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จากนั้น จึงไปยื่นขอชำระค่าธรรมเนียมตรวจสุขภาพของแรงงานต่างด้าว (กรณีที่นายจ้างไปดำเนินการเอง)ที่จุดให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นได้ทุกแห่งทั่วประเทศ

หลังจากลงทะเบียนแล้ว ทางเซเว่นฯ ก็จะส่งข้อมูลไปทางรพ. ซึ่งทาง รพ.จะนัดคิวในการตรวจสุขภาพต่อไป อย่างไรก็ตาม ขอย้ำว่า กรณีนี้จะครอบคลุมเรื่องตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ ส่วนเรื่องการรักษาพยาบาลทั่วไปยังคงเป็นไปตามสิทธิของแรงงานต่างด้าว คนละส่วนกัน

 

นายวีรเดช อัครผลพานิช รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด กล่าวว่า บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ได้พัฒนาระบบและนำเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพสูงมาให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นายจ้างและแรงงานต่างด้าวที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในการเปิดบริการรับชำระค่าธรรมเนียมตรวจสุขภาพของแรงงานต่างด้าว สำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา เพียงใช้เอกสารที่มีแถบบาร์โค้ด มาชำระเงินค่าธรรมเนียม โดยมีอัตราค่าบริการ 10 บาท สำหรับการชำระเงินค่าธรรมเนียม 1 รายการ จากนั้นรับสลิป และ ใบเสร็จรูปแบบ A4 เป็นหลักฐานยืนยัน

นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้งาน สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ทุกฝ่าย และลดต้นทุนของผู้ใช้บริการ สำหรับการเปิดให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมตรวจสุขภาพของแรงงานต่างด้าวในครั้งนี้ จะเริ่มดำเนินการในวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2563 และในอนาคตจะมีบริการอื่น ๆ เพิ่มเติมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเคาน์เตอร์เซอร์วิสแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ด้วยจำนวนจุดให้บริการที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ที่เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง กว่า 12,500 สาขา ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งนี้ สำหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ที่จะต้องดำเนินการดังกล่าวมีจำนวนทั้งสิ้น 2,001,379 คน แบ่งเป็น 1. กลุ่มแรงงานประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำ 2. กลุ่มแรงงานที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติเดิม 3. กลุ่มจัดทำ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติ
เมื่อปี 2561

Add new comment