‘ปลัด สธ.’ ย้าย-แต่งตั้ง นพ.สสจ.-ผอ.รพศ./รพท.ทั่วประเทศ 35 ตำแหน่ง

Thu, 2019-10-10 19:14 -- hfocus
Print this pagePrint this page

“หมอสุขุม” ลงนามคำสั่ง 3 ฉบับแต่งตั้ง-ย้ายข้าราชการ 35 ตำแหน่ง ทั้ง นพ.สสจ.-ผอ.รพศ./รพท. มีผลวันที่ 21 ตุลาคม 2562

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข 3 ฉบับ แต่งตั้งและย้ายข้าราชการ ดังนี้

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1120/2562 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562 (ตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด) ย้ายข้าราชการ จำนวน 14 ราย

1.นพ.สามารถ ถิระศักดิ์ จากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

2.นพ.สุริยะ คูหะรัตน์ จากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เป็น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

3.นพ.สินชัย ตันติรัตนานนท์ นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

4.นพ.วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

5.นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจรุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน เป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

6.นพ.ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย เป็น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

7.นพ.สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด เป็น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง

8.นพ.บัญชา สรรพโส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร เป็น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

9.นพ.จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร เป็น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

10.นพ.ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

11.นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

12.นพ.วิทยา วัฒนเรื่องโกวิท นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร เป็น นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

13.นพ.พัลลภ ยอดศิริจินดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

14.นพ.ปรารถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท เป็น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งเดินทางไปปฏิบัติราชการที่ส่วนราชการใหม่ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2562

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1121/2562 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562 (ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป) ย้ายข้าราชการ จำนวน 20 ราย

1.นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผอ.รพ.สงขลา เป็น ผอ.รพศ.ลำปาง

2.นพ.ศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา ผอ.รพ.ปัตตานี เป็น ผอ.รพ.สงขลา

3.นพ.สมบัติ สธนเสาวภาคย์ รองแพทย์ฯ รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี เป็น ผอ.รพ.ปัตตานี

4.นพ.ดนัย ภัทรเธียรสกุล ผอ.รพ.เชียงคำ จ.พะเยา เป็น ผอ.รพท.แพร่

5.นพ.ภารดร มงคลจาตุรงค์ ผอ.รพ.น่าน เป็น ผอ.รพ.เชียงคำ จ.พะเยา

6.พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช ผอ.รพ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เป็น ผอ.รพ.น่าน

7.พญ.นุชรินทร์ อักษรดี รองแพทย์ฯ รพ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ผอ.รพ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

8.นพ.วัชรินทร์ จันทร์เสม ผอ.รพ.นครนายก เป็น ผอ.รพท.สิงห์บุรี

9.นพ.พรเพชร นันทวุฒิพันธ์ รองแพทย์ฯ รพ.อุทัยธานี เป็น ผอ.รพ.นครนายก

10.พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษณ์ ผอ.รพ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น ผอ.รพศ.นครปฐม

11.นพ.นิรันดร์ จันทร์ตระกูล ผอ.รพ.พัทลุง เป็น ผอ.รพ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

12.นพ.จรุง บุญกาญจน์ รองแพทย์ รพ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช เป็น ผอ.รพ.พัทลุง

13.นพ.อนุกูล ไทยถานันดร์ ผอ.รพ.ปทุมธานี เป็น ผอ.รพศ.สมุทรสาคร

14.นพ.ประสิทธิ์ มานะเจริญ ผอ.รพ.พระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี เป็น ผอ.รพ.ปทุมธานี

15.นพ.มณเฑียร เพ็งสมบัติ ผอ.รพ.ปากช่องนานา จ.นครราชสีมา เป็น ผอ.รพ.พระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี

16.นพ.ณรงค์ศักดิ์ บำรุงถิ่น รองแพทย์ฯ รพ.ชัยภูมิ เป็น ผอ.รพ.ปากช่องนานา จ.นครราชสีมา

17.นพ.โชคชัย ลีโทชวลิต ผอ.รพ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เป็น ผอ.รพศ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม

18.พญ.อุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ รองแพทย์ฯ รพ.อำนาจเจริญ เป็น ผอ.รพ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

19.นพ.ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ รองแพทย์ฯ รพ.กาฬสินธุ์ เป็น ผอ.รพท.มหาสารคาม

20.นพ.ประสาน ชัยวิรัตนะ รองแพทย์ฯ รพ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เป็น ผอ.รพท.หนองบัวลำภู

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งเดินทางไปปฏิบัติราชการที่ส่วนราชการใหม่ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2562

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1122/2562 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562 (รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล) ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย ดังนี้

นพ.ภูษิต ทรัพย์สมพล รองแพทย์ฯ รพ.ระยอง เป็น ผอ.รพท.แกลง จ.ระยอง

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งเดินทางไปปฏิบัติราชการที่ส่วนราชการใหม่ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2562

Add new comment