ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เครือข่ายคนพิการ พบ “อนุทิน” มอบดอกไม้ขอบคุณ “บอร์ด สปสช.” เห็นชอบ “องค์กรคนพิการร่วมเป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์” ระบุเป็นจุดเริ่มต้นการมีส่วนร่วมภาคประชาชนร่วมจัดบริการสุขภาพด้านการฟื้นฟูฯ

ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ – เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:30 น. นายสุชาติ โอวาทวรรณ นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และนายธีรยุทร สุคนธวิท กรรมการมูลนิธิสภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยตัวแทนเครือข่ายคนพิการ ได้เข้าพบนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เพื่อแสดงความขอบคุณบอร์ด สปสช. ที่มีมติเห็นชอบให้ “หน่วยบริการร่วมให้บริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์โดยองค์กรคนพิการ” เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562

นายสุชาติ โอวาทวรรณ นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สืบเนื่องจากในปี พ.ศ. 2561 สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย มูลนิธิสภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการประเทศไทย และเครือข่ายคนพิการรักสุขภาพ ในฐานะกลไกประสานงานร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์หลักและสิทธิเฉพาะสำหรับคนพิการทุกประเภท โดยเครือข่ายคนพิการทั้ง 7 ประเภท ได้ร่วมกันทบทวนสิทธิประโยชน์หลักและสิทธิประโยชน์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับบริการด้านสุขภาพ ทำให้ได้ “ข้อเสนอต่อการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นสำหรับคนพิการในระบบหลักประกันสุขภาพ” ซึ่งทางเครือข่ายได้นำเสนอข้อเสนอดังกล่าวต่อคณะกรรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อพิจารณาในเชิงนโยบาย โดยเรื่องการขอให้ สปสช.สนับสนุนและเปิดโอกาสให้องค์กรคนพิการที่มีศักยภาพและความพร้อมในการเป็น “หน่วยบริการร่วมให้บริการ” ในระบบหลักประกันสุขภาพ เป็นหนึ่งในข้อเสนอที่ขอให้พิจารณา

จากข้อเสนอดังกล่าวคณะอนุกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้สนับสนุนและนำเข้าเป็นประเด็นพิจารณาในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ทำให้เกิดการดำเนินงานต่อเนื่องจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทำให้เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 บอร์ด สปสช.ได้มีมติเห็นชอบให้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้การรับรอง และสถานบริการอื่นที่เข้าเกณฑ์ของ สปสช. เข้าร่วมเป็นสถานบริการสาธารณสุขอื่น ตามมาตรา 3 ของ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545

“จากมติดังกล่าวนำมาสู่การสนับสนุนให้คนพิการที่ยังขาดโอกาสเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ด้านการแพทย์ที่จำเป็น ได้รับการบริการที่เหมาะสมสอดคล้องกับการความต้องการมากขึ้น ทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้องค์กรคนพิการที่มีความประสงค์ที่จะเพิ่มพูลทักษะ ความรู้ ความสามารถในการจัดบริการได้เข้ามาร่วมดำเนินการจัดบริการอีกด้วย นับเป็นการเริ่มต้นสำคัญในการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ที่จะเข้ามามีบทบาทในการจัดบริการสุขภาพ ด้านบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การขยายผลต่อยอดในการจัดบริการด้านอื่นๆ อาทิ การมีส่วนร่วมในบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค การสร้างความรอบรู้ในการดูแลสุขภาพ ที่ภาคประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป” นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย กล่าว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง