สัปดาห์การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 2562

Tue, 2019-11-26 15:42 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน(สสย.) โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้จัดโครงการสัปดาห์การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 2562 (MIDL Week 2019) ภายใต้ธีม MIDL for Inclusive Cities: สร้างเมืองของทุกคน ในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 ณ ตลาดพลู กรุงเทพมหานคร

การจัดสัปดาห์การรู้เท่าทันสื่อฯ ในปีนี้ได้เดินทางมาสู่ปีที่ 3 ที่ สสย. มุ่งมั่นให้เกิดการรับรู้ในระดับสังคมถึงการนำแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองสำหรับทุกคน ในปีนี้กิจกรรมมีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งกิจกรรมเดินเมืองย่านตลาดพลู การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงการใช้สื่อเพื่อพัฒนาและออกแบบเมืองสำหรับทุกคนจากโครงการที่เข้าร่วม 15 โครงการจากทุกภูมิภาคในประเทศไทย นิทรรศการ showcase: MIDL for Inclusive Cities นิทรรศการภาพถ่าย “เยาวชนเล่าเรื่องชุมชนบางมด” กิจกรรมศิลปะเพ้นท์หน้า การแสดงดนตรี สื่อ ศิลปะ และวัฒนธรรมจากกลุ่มชาติพันธุ์ และกิจกรรมบอกเล่าเส้นทางสร้างเมืองของทุกคน

นอกจากนี้ ยังมีการฉายภาพยนตร์สารคดี “THE WORLD BEFORE YOUR FEET” สัญชาติอเมริกันที่บอกเล่าเรื่องราวบันทึกการเดินทางระยะเวลา 6 ปีของชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งใช้ชีวิตอยู่ในนครนิวยอร์ก พร้อมด้วยเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองหลังชมภาพยนตร์ จากคนทำงานและนักวิชาการหลากหลายสาขาพูดคุยในประเด็นการพัฒนาเมืองเพื่อทุกคน พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำโครงการในพื้นที่เกี่ยวกับการใช้สื่อเพื่อพัฒนาเมือง โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจเข้าร่วมได้ฟรีตลอดทั้ง 2 วัน

สำหรับแนวคิดของสัปดาห์การรู้เท่าทันสื่อในปีนี้ มีที่มาจากการเล็งเห็นความสำคัญของทักษะการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลที่มีผลต่อการสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้ สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) และเครือข่ายได้รับรางวัล Media and Information Literacy and Intercultural Dialogue จาก UNESCO GAPMIL และ UNAOC ซึ่งมอบให้กับองค์กรที่ขับเคลื่อนงานรู้เท่าทันสื่อและสามารถบูรณาการงานดังกล่าวสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบายด้านอื่น ๆ ในสังคม อย่างไรก็ดี UNESCO ได้กำหนดให้มี Global Media and Information Literacy Week ขึ้นร่วมกันทั่วโลก ภายใต้แนวคิด Media and Information Literate Cities: Voices, Power, and Change Makers จึงเป็นที่มาของการจัดสัปดาห์การรู้เท่าทันสื่อของประเทศไทยในครั้งนี้

การจัดสัปดาห์การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล ปี 2562 นี้ จึงมีเป้าหมายหลักเพื่อทำความเข้าใจแนวคิดการสร้างเมืองหรือสังคมเมืองที่มีแนวคิดเท่าทันสื่อฯ (MIDL) และ พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizens) ให้สังคมเข้าใจถึงความสำคัญของ MIDL ว่าด้วยการเข้าถึง (access) การคิดวิเคราะห์ (analyze) การสร้างสรรค์และผลิตสื่อ (create) และการใช้ประโยชน์จากสื่อเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง (act) ซึ่งเป็นแนวคิดที่สามารถนำไปบูรณาการกับการออกแบบสร้างเมือง พื้นที่สาธารณะให้กับพลเมือง รวมถึงการทำงานได้กับทุกวิชาชีพ ผ่านการขับเคลื่อนงานภาคสังคมในประเด็นต่างๆ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียม เสมอภาค และการสร้างสำนึกร่วมต่อการเป็นเจ้าของพื้นที่ร่วมกัน

“เพราะเมืองคือเรื่องของเรา มาร่วมออกแบบเมืองสำหรับทุกคน”

สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรม และลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ link: facebook.com/childmedia.thailand/

Add new comment