‘รพ.โคกโพธิ์’ ปัตตานี ทำงานเชิงรุกร่วม รพ.สต. ดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงครบ 100%

Wed, 2020-01-22 19:16 -- hfocus
Print this pagePrint this page

รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ชื่นชมโรงพยาบาลโคกโพธิ์ ทำงานเชิงรุกร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในพื้นที่ได้ครบ 100% พร้อมเป็นศูนย์รับผู้ป่วยหลังพ้นภาวะวิกฤติจากโรงพยาบาลใหญ่กลับมาดูแลต่อ ช่วยลดความแออัด ผู้ป่วยได้รักษาใกล้บ้าน

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ที่โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลโคกโพธิ์ ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า ขอชื่นชมโรงพยาบาลโคกโพธิ์ ที่ทำงานเชิงรุก พัฒนาระบบการดูแลระยะยาว (Long-term care) ซึ่งเป็นการดูแลช่วยเหลือกันในชุมชนโดยความร่วมมือของทีมสาธารณสุข ท้องถิ่นและภาคประชาชน ในการจัดการบริการแก่ผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนขึ้น

โดยโรงพยาบาลโคกโพธิ์ได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในอำเภอโคกโพธิ์ทั้ง 12 แห่ง ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (Care Manager) ผู้ดูแลผู้สูงอายุ /ผู้ป่วยที่มีภาวะติดบ้านติดเตียง (Care Giver) ที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ เป็นผู้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยสามารถให้การดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้ครบ 100 % ประกอบด้วย ผู้ป่วยติดบ้าน 458 คน ผู้ป่วยติดเตียง 98 คน และผู้ป่วยระยะประคับประคอง 35 คน นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาศักยภาพ อสม.เป็น อสม.หมอประจำบ้านอีก 85 คน เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดูแลสุขภาพคนในชุมชนอีกด้วย

ทั้งนี้ โรงพยาบาลโคกโพธิ์ ยังเป็นศูนย์รับส่งกลับ (refer back) ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง ระยะพ้นภาวะวิกฤติและมีอาการคงที่ (Intermediate care) จากโรงพยาบาลใหญ่ ทั้งโรงพยาบาลปัตตานี โรงพยาบาลยะลา โรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ กลับมาดูแลต่อ เฉลี่ยเดือนละ 10 ราย ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาใกล้บ้าน ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ลดความแออัดของโรงพยาบาลใหญ่ได้อีกด้วย

สำหรับ โรงพยาบาลโคกโพธิ์เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง มีเตียงให้บริการจริง 104 เตียง ประชากรที่รับผิดชอบประมาณ 67,260 คน ผู้ป่วยนอกรับการตรวจเฉลี่ยวันละประมาณ 450 คน ผู้ป่วยในเฉลี่ย 580 คนต่อเดือน

 

Add new comment