บริษัทแจงเรียกคืนน้ำเกลือ KLEAN & KARE รุ่น 061607 คราบดำที่พบเป็นฝุ่น พบเพียง 1 ขวด

Wed, 2020-02-12 14:38 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ผลิตภัณฑ์น้ำเกลือ Klean&Kare – Normal Saline ชี้แจงเรียกยาคืนโดยสมัครใจ ระบุพบคราบสีดำ บริเวณด้านนอกของฝาขวดน้ำเกลือ 1 ขวดเท่านั้น ไม่พบการปนเปื้อนเข้าไปในน้ำเกลือภายในขวด และคราบดำดังกล่าวได้รับการตรวจสอบแล้วว่าเป็นฝุ่น เพื่อความมั่นใจของลูกค้า บริษัทฯ จึงเรียกผลิตภัณฑ์ล็อตดังกล่าวทั้งหมดคืนจากท้องตลาดโดยสมัครใจ

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด ทำหนังสือชี้แจงกรณีการเรียกเก็บยาคืนจากท้องตลาดโดยสมัครใจ โดยระบุว่า สืบเนื่องจากการที่ได้มีการเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ ถึงหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เลขที่ สธ 1009.5/ว1955 ที่มีแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการเรียกเก็บยาคืนจากท้องตลาดโดยสมัครใจของผลิตภัณฑ์ Klean&Kare – Normal Saline 100 mL ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อสาธารณชนนั้น บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด ใคร่ขอเรียนชี้แจงถึงกรณีดังกล่าว ดังมีรายละเอียด ดังนี้

กรณีดังกล่าวเป็นการที่บริษัทฯ เรียกเก็บยา Klean&Kare – Normal Saline 100 mL เลขทะเบียน 1A 512/56 Lot no. 061607 (ขวดปลายแหลม) คืนจากท้องตลาดโดยสมัครใจ เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับทราบว่า มีการพบคราบดำที่ด้านนอกของขุกขวด Klean&Kare – Normal Saline 100 mL lot ดังกล่าวจำนวน 1 ขวด จึงได้สมัครใจทำการเรียกเก็บยาคืนจากท้องตลาด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญ

บริษัทฯ ได้นำ Klean&Kare – Normal Saline 100 mL ขวดดังกล่าวมาทำการตรวจสอบ และพบว่า คราบดำที่พบบนด้านนอกของจุกขวดนั้น เป็นคราบฝุ่นผงเกาะอยู่ด้านนอกของจุกเท่านั้น ไม่ได้เป็นการปนเปื้อนในน้ำเกลือแต่อย่างใด และจากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า คราบดำนั้น ไม่ได้เกิดจากเชื้อราหรือแบคทีเรีย ฝาจุกยังคงปิดสนิท ทำให้น้ำเกลือในขวดยังคงความปราศจากเชื้อ และปลอดภัยเหมือนเดิมทุกประการ

บริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้เรียกคืนกลับมาจากท้องตลาด ไม่พบคราบฝุ่นผงใดๆ บนฝาหรือจุกขวด

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ดำเนินการสืบหาสาเหตุในทันทีที่ทราบปัญหา และได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่อาจเป็นสาเหตุของปัญหาแล้ว รวมถึงได้เตรียมแผนเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาขึ้นอีกในอนาคต

ทั้งนี้ หากท่านมีผลิตภัณฑ์ Klean&Kare – Normal Saline 100 mL lot ดังกล่าว กรุณาติดต่อ ภญ.วรวรรณ ทิพย์ปรีชา 02 5100021 ต่อ 330

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อย.เรียกคืนน้ำเกลือ KLEAN & KARE รุ่นการผลิต 061607 เหตุพบรอยดำที่ปากขวด

Add new comment