จุฬาฯ ห้ามนักเรียน นิสิต บุคลากร ไป 9 ประเทศเสี่ยงโรค COVID-19 ตั้งแต่ 20 ก.พ.-19 เม.ย.นี้

Thu, 2020-02-20 15:23 -- hfocus
Print this pagePrint this page

จุฬาฯ ออกประกาศ ห้าม นักเรียน นิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัย เดินทางหรือแวะผ่านประเทศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ "โรค COVID-19" 9 ประเทศ เกาหลีใต้, ไต้หวัน, จีน, ฮ่องกง, มาเก๊า, ญี่ปุ่น, มาเลเซีย, เวียดนาม และสิงคโปร์ รวมถึงงดหรือเลื่อนการเชิญบุคคลจากต่างประเทศมาร่วมกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ.-19 เม.ย.63 แต่หากจำเป็นต้องไป เมื่อกลับมาต้องไปคัดกรองและเฝ้าระวังโรคที่ รพ. หากมีความเสี่ยงให้งดเรียน หยุดปฏิบัติงาน เพื่อรักษาให้หายหรือเฝ้าดูอาการ 14 วัน โดยไม่ถือเป็นการขาดเรียน ขาดงาน หรือวันลา

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 โดยระบุว่า

ตามที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ให้หยุดเรียนหรือหยุดงานในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโดยไม่นับเป็นวันลา ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 ไปแล้วนั้น แต่เนื่องจากยังมีผู้ติดเชื้อโรค COVID-19 เป็นจำนวนมาก และเชื้อโรคดังกล่าวยังคงแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรงไปยังหลายประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน นิสิต และบุคลากร จึงได้ออกประกาศจุฬาฯ ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และประกาศจุฬาฯ เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศหรือพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COVID-19 ซึ่งมีรายละเอียดตามประกาศดังนี้

1.ไม่อนุมัติหรืออนุญาตให้นักเรียน นิสิต หรือบุคลากรลาเพื่อเดินทางไปยังหรือแวะผ่าน (Transit) ประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COVID-19 ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศกำหนด ซึ่งมีกำหนดการเดินทางระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2563

2.กรณีที่ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้ลาเพื่อเดินทางไปยังประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงดังกล่าวอยู่ก่อนวันประกาศนี้ ให้นักเรียน นิสิต หรือบุคลากรงดหรือเลื่อนการเดินทางออกไปให้พ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ 1 และถ้ามีค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วเกิดขึ้นก่อนวันที่ประกาศนี้ ให้สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ตามจริง

กรณีที่มีเหตุผลหรือความจำเป็นอย่างยิ่ง ไม่อาจหลีกเลี่ยงการเดินทาง ไปยังประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COVID-19 ได้ ให้นักเรียน นิสิต หรือบุคลากรแจ้งเหตุผลหรือความจำเป็นดังกล่าวต่อหัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงาน/กำกับดูแล แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณา และเมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้ว ให้ดำเนินการตามข้อ 3

3.นักเรียน นิสิต หรือบุคลากรที่เดินทางไปยังหรือแวะผ่าน (Transit) ประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COVID-19 กลับมาถึงประเทศไทยภายในวันที่ 19 เมษายน 2563 ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตเดินทางด้วยภารกิจส่วนตัว ให้ผู้นั้นมีหน้าที่ไปรับการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังเชื้อโรค COVID-19 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือสถานพยาบาลอื่นที่มีมาตรฐานในการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังเทียบเท่ากับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในวาระแรกที่สามารถกระทำได้ แล้วรายงานผลการตรวจดังกล่าวต่อหัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงาน/กำกับดูแล แล้วแต่กรณี ถ้าหากตรวจพบหรือมีภาวะเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรค COVID-19 ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงาน/กำกับดูแล แล้วแต่กรณี พิจารณาสั่งให้ผู้นั้นงดเข้าชั้นเรียนหรือหยุดมาปฏิบัติงาน เพื่อรับการรักษาจนหายเป้นปกติหรือเพื่อเฝ้าดูอาการ เป็นเวลา 14 วันนับจากวันที่กลับมาถึงประเทศไทย โดยไม่ถือเป็นการขาดเรียน หรือขาดการปฏิบัติงาน และไม่นับเป็นวันลา

4.ให้งดหรือเลื่อนการเชิญบุคคลจากต่างประเทศมาร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน การประชุม การสัมมนาหรือการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2563 ออกไปก่อน และถ้าหากมีค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วเกิดขึ้นก่อนวันที่ประกาศนี้ ให้สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ตามจริง

ทั้งนี้ 9 ประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COVID-19 ตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 คือ เกาหลีใต้, ไต้หวัน, จีน, ฮ่องกง, มาเก๊า, ญี่ปุ่น, มาเลเซีย, เวียดนาม และสิงคโปร์

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม