ความพร้อมสาธารณสุขของไทยในการรับมือกับโรค 'โควิด-19'

Sun, 2020-03-22 14:33 -- hfocus
Print this pagePrint this page

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 มีมติรับทราบตามที่คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เสนอ สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 ในส่วนของความพร้อมด้านการสาธารณสุขของไทย มีดังนี้

(1) ด้าน Surge Capacity ของจำนวนเตียง ผู้ป่วย COVID – 19

(2) การบริหารจัดการ Surgical Mask

สธ. ได้รับการจัดสรร 1,000,000 ชิ้นต่อวัน แบ่งเป็นการจัดสรรให้แก่โรงพยาบาลภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 500,000 ชิ้น โรงพยาบาลภายนอกกระทรวงสาธารณสุข 70,000 ชิ้น โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย/คณะทันตแพทย์ 100,000 ชิ้น โรงพยาบาลเอกชน/คลินิกเอกชน 200,000 ชิ้น โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร 80,000 ชิ้น และจัดสรรตามมาตรการ Quarantine 50,000 ชิ้น

(3) จำนวนบุคลากรสาธารณสุข

สำหรับการดำเนินการจัดหาหน้ากากอนามัย ประเภท N95 และ PPE กระทรวงสาธารณสุขจะต้องจัดหาเพิ่มเติม 1,596,525 ชิ้น (หน้ากาก N95) และ 1,932,052 ชิ้น (ชุดป้องกันสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (PPE) ขณะที่กำลังการผลิตและสำรองยา กระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างจัดหายาเพิ่มเติมในยาฟาวิพิราเวียร์ จำนวน 40,000 เม็ด และยาเรมเดซิเวียร์ จำนวน 220 หลอด

 

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.