ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ทันตแพทยสภา เผยหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ป้องกันมีจำกัด พร้อมออกแนวปฏิบัติทำฟันในภาวะแพร่ระบาด โควิด-19 เน้นจัดลำดับการรักษาผู้ป่วยตามข้อบ่งชี้-ภาวะฉุกเฉิน และความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์แต่ละสถานพยาบาล

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563 ทพ.เผด็จ ตั้งงามสกุล อุปนายกทันตแพทยสภาคนที่ 1 ให้สัมภาษณ์ Hfocus กล่าวถึงแนวทางปฏิบัติทางทันตกรรมในภาวะการณ์ไม่ปกติ อันเนื่องมาจากภาวะการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค โควิด-19 ว่า เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 จึงมีการออกมาตรการให้ทันตแพทย์ พิจารณารักษาผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ตามข้อบ่งชี้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ก่อน ส่วนเคสผู้ป่วยทั่วไปขอให้ชะลอหรือเลื่อนออกไป เนื่องจากขณะนี้อุปกรณ์ป้องกัน โดยเฉพาะหน้ากากอนามัยและชุดป้องกัน มีอยู่ค่อนข้างจำกัดและอาจไม่เพียงพอ ขณะเดียวกันขอให้สถานพยาบาลต่างๆ พิจารณาความพร้อมของคลินิกด้วย เพราะแต่ละแห่งมีเครื่องไม้เครื่องมือและความพร้อมไม่เท่ากัน ในคลินิกทั่วไปหากมีผู้ป่วยติดเชื้อ ปวด บวมแดง เข้ามารักษา ก็ควรแนะนำให้ไปรักษายังโรงพยาบาลใหญ่แทน แต่ยืนยันว่าหมอฟันยังไม่หยุดให้บริการประชาชน

ทั้งนี้ สำหรับแนวทางปฏิบัติทางทันตกรรมในภาวะการณ์ไม่ปกติ อันเนื่องมาจากภาวะการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ สถานการณ์ปัจจุบันที่มีการระบาดเป็นวงกว้าง ออกโดย “ทันตแพทยสภา” “ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย” และ “องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเหศไทย” ระบุว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีแนวโน้มการระบาดภายในประเทศมากขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซึ่ง ณ สถานการณ์ปัจจุบันที่มีการระบาดเป็นวงกว้าง อีกทั้งมีแนวโน้มจะมีผู้ติดเชื้อจำนวนเพิ่มขึ้น

เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดและเพื่อความปลอดภัยต่อบุคลากรทางทันตกรรมและประชาชน ทันตแพทยสภา ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย และองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเหศไทย จึงออกมาตรการร่วมกันเพื่อแจ้งแนวทางปฏิบัติเพื่อนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมตามบริบทและศักยภาพตามนโยบายของแต่ละสถานพยาบาล ภายใต้ Standard Precautions ตามที่เห็นสมควร ดังนี้

1. กรณีสถานพยาบาลที่มีศักยภาพสูงในการให้บริการและมีความพร้อมในการป้องกันการแพร่เชื้อ ขอความร่วมมือให้ทำหัตถการตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยต้องมีการจัดการกับละอองฝอยฟุ้งกระจายอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์ป้องกันของบุคลากร และป้องกันการส่งต่อเชื้อระหว่างผู้รับบริการ

2. กรณีสถานพยาบาลที่มีศักยภาพในการให้บริการและการป้องกันการแพร่เชื้อแบบทั่วไป ขอความร่วมมือให้บริการในเคสที่จำเป็นหรือหัตถการที่ไม่มีละอองฝอยฟุ้งกระจาย สถานพยาบาลอาจพิจารณาให้การรักษาเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉิน หรืออาจเลื่อนหัตถการใดๆ ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การระบาดจะควบคุมได้ จึงนัดมาทำการรักษาต่อไป

หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นประการใด จะแจ้งไห้ทราบโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้ติดตามประกาศจากทางภาครัฐอย่างใกล้ชิดด้วย