เสนอ “นายกฯ” ปลดล็อคเงื่อนไข-ข้อปฏิบัติ เอื้อรับมือการแพร่ระบาด “โควิด-19” ให้อยู่หมัด

Tue, 2020-04-07 11:36 -- hfocus
Print this pagePrint this page

การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ยังคงสร้างความหนักใจ และสร้างภาระงานอันหนักหน่วงให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่ปัจจุบันพบว่ายังขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันที่สำคัญอย่าง “หน้ากากอนามัย” แม้จะเป็นด่านหน้าในการรับมือและดูแลผู้ป่วยก็ตาม

ล่าสุด นพ.พงษ์ศักดิ์ ศรีมุษิกโพธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท สร้างสุขภาพไทย จำกัด มุ่งสร้างสุขภาพไทยทั้งใจและกายได้มีจัดทำข้อเสนอ “การป้องกันการแพร่กระจายการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” เสนอต่อ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ตามที่รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน ทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตาม มาตรา 5 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 ไปเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 นั้น แต่เนื่องจากตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงอยู่ในระดับที่ไม่ลดลงและมีทีท่าว่าจะทวีจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มขึ้น จนยากแก่การควบคุม

เมื่อวิเคราะห์สถานการณ์ พบว่า โรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน คลินิก ร้านยา รวมทั้งสถานพยาบาลของสหวิชาชีพ ต่างประสพปัญหา ขาดแคลนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์( surgical mask) และหน้ากาอนามัยแบบ N95 ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่เสี่ยงหรือรักษาคนไข้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำหรับเหตุผลที่จำเป็นต้องใช้หน้ากากอนามัย surgical mask และ N95 เพราะทั้งสองมีคุณสมบัติที่กรองอนุภาคที่เล็กมากๆ ได้ ขณะที่หน้ากากผ้าที่ประชาชนส่วนหนึ่งใส่ สามารถป้องกันอนุภาพที่มีขนาดใหญ่มากได้ แต่ไม่ปรากฏการใช้หน้ากากผ้าอย่างกว้างขวาง ในประเทศที่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 เช่น จีน เกาหลี ญี่ปุ่น อิตาลี อเมริกา

ทั้งนี้ ปัจจุบันหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ในปัจจุบัน ทั้งประเภท surgical mask และ N95 ยังคงถูกส่งออกไปนอกประเทศเป็นจำนวนหลายหมื่นตัน โดยอาศัยช่องทางการอ้างว่ามีลิขสิทธิ์ จำเป็นต้องส่งออก และหากจำหน่ายในประเทศ จะต้องจำหน่ายไม่เกิน 2.5 บาท จึงข้อเสนอให้มีการ ยกเลิก หรือ ปรับแก้ เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ เพื่อเอื่อต่อการป้องกันการแพร่ระบาด และให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนในประเทศได้มีหน้ากากอนามัยใช้อย่างเพียงพอ ดังนี้

1. ยกเลิก/ปรับแก้ ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2563 เรื่อง การกำหนดราคาจำหน่ายและการแจ้งข้อมูลหน้ากากอนามัย ข้อ 3 และ 4 โดยลอยตัวตามต้นทุนทางบัญชีที่ส่งกระทรวงพาณิชย์ + กำไร 25 เปอร์เซ็นต์

2. ยกเลิก/ปรับแก้ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และวิธีการส่งออกซึ่งหน้ากากอนามัย เพิ่มเติม ข้อ 6 กำหนดอนุญาตให้ส่งออกได้เฉพาะ หน้ากากอนามัย surgical mask และ N95 ที่มีสัญญาจ้างผลิตตามลิขสิทธิ์ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563

ขณะเดียวกัน ในส่วนของกองทุนสุขภาพตำบล ซึ่งเป็นเงินที่เกิดจากการสมทบระหว่าง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กับ องค์การบริหารตำบล ในปัจจุบันทั้งประเทศ 12 เขต มีเงินคงเหลือประมาณ 400 กว่าล้านบาท และกองทุนสุขภาพกรุงเทพมหานคร มีเงินคงเหลือประมาณ 1500 ล้านบาท หากคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ จะประกาศการใช้จ่ายให้สามารถนำเงินจากกองทุนสุขภาพ ไปใช้เพื่อจ่ายในการจัดซื้อหน้ากากอนามัย surgical mask และ N95 สำหรับป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019

จึงขอให้แก้ไขหรือเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้กรุงเทพมหานคร ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561ข้อ 6 (5) กำหนดให้ชัดเจนในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวกับการป้องกันโรคระบาดร้ายแรง ตามประกาศของกรมควบคุมโรคติดต่อ ซึ่งจะช่วยลดการเพิ่มจำนวนของผู้ติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Add new comment