เภสัชฯ อภ. คว้ารางวัลเภสัชกรอุตสาหกรรมดีเด่น ปี 63

Tue, 2020-05-05 15:57 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

“2 เภสัชกร” ขององค์การเภสัชกรรม ได้รับรางวัลเภสัชกรอุตสาหการดีเด่น ประจำปี 2563

​ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ได้รับรางวัลเภสัชกรอุตสาหการดีเด่น ประจำปี 2563 และ ภญ.นพวรรณ อังกูรศันสนีย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารระบบคุณภาพ การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1 ได้รับรางวัลเภสัชกรอุตสาหการรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2563 จากสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)

​ในส่วนของรางวัล “เภสัชกรอุตสาหการดีเด่นและเภสัชกรอุตสาหการรุ่นใหม่ดีเด่น” ประจำปี 2563 เป็นรางวัลที่ทางสมาคมฯ ได้มอบให้กับเภสัชกรที่ได้ทำงานด้วยความทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ทำคุณประโยชน์ให้แก่วิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการ (วิชาชีพด้านการผลิตยา) และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) โดยได้แสดงให้ประชาชนได้ประจักษ์ถึงบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของเภสัชกรอุตสาหการที่มีต่อสังคมในด้านการผลิตยา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมการผลิตยาการผลิตยา การวิเคราะห์ การควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพยา การกระจายยา และให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ พร้อมทั้งได้มีการปรับปรุง พัฒนา อย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและผู้บริโภคด้วยดีเสมอมา

​โดยรางวัลนี้ทางคณะกรรมการสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ ได้มีการพิจารณาแล้วลงความเห็นว่า ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะได้รับรางวัลเภสัชกรอุตสาหการดีเด่น ประจำปี 2563 และ ภญ.นพวรรณ อังกูรศันสนีย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองรักษาบริหารระบบคุณภาพ การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1 ได้รับรางวัลเภสัชกรอุตสาหการรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2563 โดยทั้ง 2 ท่านเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ และมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคม ดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ มีผลงานที่โดดเด่นจนเป็นผลงานที่ประจักษ์ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และอุทิศเวลาให้แก่วิชาชีพเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ซึ่งเป็นแบบอย่างแก่เพื่อนร่วมวิชาชีพ มีผลงานดีเด่นในการประกอบวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ อุทิศตนและทำคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการอย่างต่อเนื่อง มีการทำคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม มีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีของวิชาชีพ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในวิชาชีพต่อไป

​ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม และ ภญ.นพวรรณ อังกูรศันสนีย เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจขององค์การเภสัชกรรม ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงองค์กรที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการร่วมกันสร้างสรรค์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าของคนไทย โดยมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความวิริยะ อุตสาหะ มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีต่อวิชาชีพและการดำเนินงานในหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคม

Add new comment