ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

โรงพยาบาล เป็นสถานที่หนึ่งที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้มีโรคประจำตัว ผู้สูงอายุ หรือผู้มีความจำเป็นต้องไปรับยาและพบแพทย์สม่ำเสมอ

“รับยาที่ร้านยา” จึงนับเป็นอีกทางเลือก สำหรับการลดเสี่ยงโควิค-ลดแออัดในโรงพยาบาล แล้วรับยาที่ร้านยาดีอย่างไร ? ซึ่งจากผลวิจัย “ประเมินผลโครงการนำร่องให้ผู้ป่วยรับยาที่ร้านยาเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล” โดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) พบว่า รับยาที่ร้านยาช่วยให้...

ใกล้บ้าน เดินทางสะดวก : โดยเดินทางจากบ้านไปร้านยาเฉลี่ย 12 นาที ขณะที่ไปโรงพยาบาล ใช้เวลาเฉลี่ย 23 นาที

ไม่ต้องรอนาน : รอรับบริการที่ร้านยาเฉลี่ย 2 นาที ที่โรงพยาบาล รอนานถึง 57 นาที

มีเวลาปรึกษา : ซึ่งเภสัชกรที่ร้านยามีเวลาอธิบายวิธีใช้ยาเฉลี่ย 8 นาที แต่เภสัชกรที่โรงพยาบาลมีเวลาเพียง 3 นาที

ส่งผลใช้ยาปลอดภัย

ยังติดตามผลรักษาได้ : ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลและร้านยา

ผลวิจัยสะท้อนได้ว่า การรับยาที่ร้านยาช่วยลดแออัดในโรงพยาบาล ร้านยามีศักยภาพดูแลประชาชนท่ามกลางการระบาดโควิด-19 โดยลดจำนวนผู้ป่วยที่ต้องไปโรงพยาบาลให้ยังสามารถรับยาและมีการดูแลต่อเนื่อง ผู้ป่วยมีความพึงพอใจต่อบริการที่ร้านยา เนื่องจากลดรอคิวนาน เดินทางสะดวก ยืดหยุ่นด้านเวลา ปรึกษาเภสัชกรได้มากขึ้น

รับยาที่ร้านยา ทำอย่างไร : สำหรับขั้นตอนรับยาที่ร้านยา 1.ผู้ป่วยสมัครใจรับยาที่ร้านยา 2.แพทย์วินิจฉัยให้รับยาที่ร้านยาได้ 3. มีใบสั่งยาจากแพทย์ทุกครั้ง และต้องไปรับยาหลังจากได้รับใบสั่งยาแล้วไม่เกิน 7 วัน 4.เลือกร้านยาใกล้บ้านที่เข้าร่วมโครงการ สามารถตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาล 108 แห่ง และร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ 889 ร้าน ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด หรือสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วน สปสช. 1330 หรือที่ www.nhso.go.th โดยผู้ป่วยที่สนใจ ติดต่อสอบถามได้ที่ห้องยาของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ

ดาวน์โหลดงานวิจัยของ สวรส. และเครือข่ายได้ที่ คลังข้อมูลความรู้ระบบสุขภาพ http://kb.hsri.or.th