ปลัดสธ. ส่งหนังสือแจงรายละเอียดการบรรจุ ขรก.ตั้งใหม่ 24 สายงาน รวม 38,105 อัตรา

Sat, 2020-05-16 15:38 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

“หมอสุขุม” ส่งหนังสือถึง “ผู้ว่าฯ -นพ.สสจ.-ผอ.รพศ.รพท.” ทั่วปท. แจงขั้นตอนการบรรจุบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 24 สายงาน พร้อมพิจารณาการบรรจุแพทย์แผนไทยให้ใช้อัตรากำลังที่เหลือ

จากกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 เมษายน และ วันที่ 15 เมษายน2563 เห็นชอบและอนุมัติการเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่สำหรับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขรองรับภาวะฉุกเฉินในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 จำนวน 24 สายงาน รวม 38,105 อัตรานั้น

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง :

ครม.อนุมัติอัตราข้าราชการ สธ. 45,684 ตำแหน่ง พร้อมมาตรการหนุนบุคลากรสู้ “โควิด-19”

มติ ครม.อนุมัติ ขรก.ตั้งใหม่ ให้ สธ.ใช้ ‘เงินบำรุง+เงินเหลือจ่าย’ จ่ายเงินเดือนจนถึง ก.ย.นี้

แพทย์แผนไทยร้อง “อนุทิน” ขอบรรจุ ขรก.เช่นวิชาชีพอื่น ชี้ทำงานสู้ โควิด-19 แต่ตกสำรวจกว่า 3,000 ราย

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.ที่ผ่านมา นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ลงนามหนังสือ 2 ฉบับ ส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป เกี่ยวกับการบรรจุบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเข้ารับราชการตามอัตราข้าราชการตั้งใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยใจความสำคัญระบุถึงมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ในการบรรจุข้าราชการตั้งใหม่เข้าเป็นบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขรองรับภาวะการระบาดของโรคโควิด-19 ใน 24 สายงานรวม 38,105 อัตรา ตามที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐเสนอ และให้พิจารณาการบรรจุแพทย์แผนไทย โดยอาจใช้อัตรากำลังที่เหลืออยู่ไปพร้อมกันด้วย

ทั้งนี้ ให้กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปให้ถูกต้องเหมาะสม เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเรียนรายละเอียด ดังนี้

1.คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 มีมติเห็นชอบให้ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข แบ่งการกำหนดตำแหน่งอัตราข้าราชการตั้งใหม่ เป็น 3 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 ภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ระยะที่ 2 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 เป็นต้นไป และระยะที่ 3 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

2.อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 มีมติอนุมัติการกำหนดตำแหน่ง ระยะที่ 1 ถึงระยะที่ 3 จำนวน 38,105 อัตรา โดยให้ทยอยบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามกำหนดในแต่ละระยะต่อไป

3.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำข้อมูลคุณสมบัติของบุคลากรที่จะเข้ารับการบรรจุไปยังสำนักงาน ก.พ. เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการต่อไป ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายนเดือนพฤศจิกายน 2563

ติดตามรายละเอียดดังนี้

Add new comment