ชัดเจน! ก.พ.อธิบายการบรรจุอัตรากำลัง "กลุ่มแบคออฟฟิศ" ได้หรือไม่ได้...

Wed, 2020-05-20 16:07 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

ก.พ.ส่งหนังสือแจงการบรรจุตำแหน่งสายงานสนับสนุน หรือแบคออฟฟิศ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ชี้ สธ.เสนอขอตำแหน่งตามความจำเป็นได้ แต่ต้องไม่เกินจำนวนกรอบอัตรากำลังที่กำหนด

หลังจากสหพันธ์แบคออฟฟิศกระทรวงสาธารณสุข ร้องถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรียกร้องให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลความก้าวหน้าของข้าราชการสายสนับสนุน และการบรรจุลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราวที่มีวุฒิของสายงานสนับสนุนบริการให้เป็นข้าราชการ และให้บรรจุพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราวที่ไม่มีวุฒิของสายงานสนับสนุนเป็นลูกจ้างประจำนั้น

ความคืบหน้าล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) ทำหนังสือที่นร1008.3.3/58 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึงสหพันธ์แบคออฟฟิศกระทรวงสาธารณสุข หลังจากที่ยื่นหนังสือข้อเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรีวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยใจความสำคัญ ระบุว่า หากภายหลังบริบทของงานเปลี่ยนแปลงไป กระทรวงสาธารณสุขสามารถปรับเปลี่ยนสายงานของอัตราข้าราชการตั้งใหม่ เป็นสายงานบริการทางการแพทย์อื่นๆ ได้ตามความจำเป็น แต่ต้องไม่เกินจำนวนกรอบอัตรากำลังตามที่กำหนด โดยรายละเอียด ดังนี้

1.การบรรจุเป็นข้าราชการของสายงานสนับสนุนในกระทรวงสาธารณสุข

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 15 เม.ย. 2563 ได้มีมติอนุมัติอัตราข้าราชการตั้งใหม่ เพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข(พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรือลูกจ้างชั่วคราว) ที่ปฏิบัติงานด่านหน้าในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 24สายงาน รวมทั้งสิ้น 38,105 อัตรา และให้พิจารณาการบรรจุแพทย์แผนไทยโดยอาจใช้อัตรากำลังที่เหลืออยู่ไปพร้อมกัน โดยให้กระทรวงสาธารณสุขบรรจุบุคคลดังกล่าว เข้ารับราชการให้ตรงตามตำแหน่งงานที่จ้างอยู่เดิม อย่างไรก็ดี หากภายหลังบริบทของงานเปลี่ยนแปลงไป กระทรวงสาธารณสุขสามารถเสนอ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข ปรับเปลี่ยนสายงานของอัตราข้าราชการตั้งใหม่ เป็นสายงานบริการทางการแพทย์อื่นๆ ได้ตามความจำเป็น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนกรอบอัตรากำลังตามที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) กำหนด และจะต้องสอดคล้องกับแผนปฏิรูปกำลังคน และภารกิจบริการด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข

2.การยกเลิกบัญชีจำแนกตำแหน่งในสายงานหลักและสายงานสนับสนุนของส่วนราชการ

มาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ (พ.ศ.2562-2565) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 19 มี.ค.2562 ได้ปรับปรุงแนวทางการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่นแล้ว ทำให้ส่วนราชการไม่จ้องจัดทำบัญชีจำแนกตำแหน่งในสายงานหลักและสายงานสนับสนุนของส่วนราชการ โดยส่วนราชการสามารถพิจารณาเลือกตำแหน่งที่จะทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่นในภาพรวมของตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป ร้อยละ 0-15 ขึ้นอยู่กับขนาดของส่วนราชการ ตั้งแต่สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นต้นไป

3.การยกเว้นการยุบเลิกอัตราลูกจ้างประจำเพื่อใช้ในการบรรจุพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว

มาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ(พ.ศ.2562-2565) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 19 มี.ค.2562 กำหนดให้ยุบเลิกอัตราลูกจ้างประจำที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการและว่างโดยเหตุอื่นในระหว่างปีของทุกส่วนราชการ ส่วนราชการจึงไม่สามารถยกเว้นการยุบเลิกอัตราลูกจ้างประจำ เพื่อนำมาบรรจุพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวได้ อย่างไรก็ดี หากตำแหน่งลูกจ้างประจำดังกล่าว เป็นตำแหน่งลูกจ้างประจำที่เป็นฐานของกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการที่ส่วนราชการได้รับอนุมัติ ส่วนราชการก็สามารถดำเนินการสรรหาและเลือกสรรผู้ปฏิบัติงานที่เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ(คพร.) กำหนด

4.ความก้าวหน้าของสายงานสนับสนุน

สำนักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการและตำแหน่งประเภททั่วไป อย่างไรก็ดี การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งดังกล่าว เป็นกรณีที่จะส่งผลกระทบต่อหลายสายงานทั้งในกระทรวงสาธารณสุขและในส่วนราชการอื่น สำนักงาน ก.พ.จึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงความก้าวหน้าของแต่ละสายงาน การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐในภาพ รวมทั้งค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของประเทศ ทั้งนี้ เมื่อการปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งแล้วเสร็จ สำนักงาน ก.พ. จะแจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบต่อไป

Comments

Submitted by ความเลี่ยมล้ำ on
การบรรจุข้าราชการใหม่ของกระทรวงสาธารณสุขครั้งนี้ ทำให้เกิดความแตกแยกอย่างใหญ่หลวง เช่น คนที่สอบขึ้นบัญชีไว้ไม่ได้รับการเรียกบรรจุ เพราะไม่มีตำแหน่งให้บรรจุ (คนส่วนนึงในนี้เป็นน้องพวกจ้างเหมา) black office ไม่ได้รับการเหลียวแล นวก.คอมฯไปเที่ยวทะเล ที่ไม่ได้เป็นด่านหน้า แต่ได้รับการยกย่องได้รับสิทธิพิเศษว่าสายงานblack office ด้วยกันทั้งๆที่นวก.คอมฯ บางจว.ไม่ได้ทำอะไรเลย เปิดแค่zoom หรือ conฯ หรือที่ได้เพราะนวก.คอมฯ ส่วนใหญ่เป็นเด็กเส้น เพราะทุกวันนี้กระทรวงฯ ยังต้องซื้อโปรแกรม HOSXP มาใช้ และให้เขาเรียกเก็บเงินทุกปีเรื่องปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันข้าราชการที่ทำงานทุกวันนี้ก็เสียขวัญกำลังใจ อยู่ๆ ก็ยรรจุน้องๆโดยไม่ต้องสอบ ทั้งๆที่พี่ๆสอบกันเข้ามา พี่ๆบางคนสอบเข้ามาเป็นแค่ จพ. แต่ก็มีวุฒิ ป.ตรี ยังสอบภาค ก ภาค ข. ไม่ได้เลยไม่ได้ปรับเป็นนักวิชาการ แต่อยู่ๆ กระทรวงยรรจุเด็กๆ ลูกจ้างข้ามหัวไป ทั้งที่เราก็ทำงานเหมือนน้องๆ เพื่อนๆ ที่ได้รับการบรรจุ อยากให้ผู้บริหารทบทวนโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างความเสมอภาค ความเท่าเทียม และความสามัคคีภายในกระทรวงสาธารณสุขด้วย

Submitted by Gigabite on
เห็นด้วยเพราะคนที่ทำงานcovid ไม่ได้มีแค่เฉพาะคนกระทรวงฯนี้และคนกลุ่มที่จะได้รับการบรรจุนี้เท่านั้น ในสถานการณ์ covid จนท.ในกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ ทั้ง หมอ พยาบาล เภสัช เวรเปล แลป x-ray นวก.สธ. นักทรัพยากร นักวิเคราะห์ นักการจัดการ นักวิชาการเงิน พัสดุ ธุรการ คนขับรถ แม่บ้าน ยาม เป็นต้น ทุกคนก็ร่วมมือกันทำงานด้วยความทุ่มเทเช่นเดียวกัน แต่กับให้ความดีความชอบครั้งใหญ่กับคนแค่กลุ่มเดียวโดนการบรรจุข้าราชการให้ ซึ่งแปลกมาก

Submitted by นิรนาม on
พนักงานเปล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานพัสดุ และอีกมากมาย ตำแหน่งเหล่านี้มีเวรอยู่ในช่วงโควิดเหมือนกัน มีความเสี่ยงเพราะมีเวรไปวัดไข้ให้แก่ญาติผู้ป่วยที่เดินเข้าออกโรงพยาบาลไม่มีใครมองเห็นบ้างเลยเหรอ ตำแหน่งเหล่านี้ไม่มีสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือเลยเหรอ เป็นตำแหน่งที่เขาไม่เห็นความสำคัญเลยเหรอ อยากให้มีการตรวจสอบเป็นรายบุคคลไปเลยว่าใครมีการอยู่เวรหรือได้รับความเสี่ยงนี้บ้าง และเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน เพราะเขาเหล่านั้นก็เหนื่อยเหมือนกันนะ

Submitted by ความยุติธรรม on
แล้วจนท.งานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า งานขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว เสี่ยงไม่แพ้ทำงานด่านหน้า อยากให้พิจารณาคนอายุนานมาบรรจุก่อนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและมั่นคงในงานมั่ง

Submitted by Anonymous on
การทบทวนและปรับปรุงเงื่อนไขของตำแหน่งต่างๆ​ ขอความกรุณาคิดถึงผู้ช่วยทันตแพทย์ด้วยนะคะ​ เพราะตอนนี้ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ไม่มีชื่ออยู่ในสารระบบ​ที่ทำงานทุกวันนี้ก็ไม่รู้ว่าทำงานอยู่ในตำแหน่งอะไร​ ลักษณะงานที่สำคัญๆก็จะเป็นงานผ่าตัดทั้งในและนอกช่องปากรวมไปถึงต้องไปช่วยงานในห้องผ่าตัดด้วย จากผู้ช่วยทันตแพทย์ที่ทำงานกับคนไข้ในสถาณการณ์โรคระบาดทุกวัน

Submitted by Anonymous on
การทบทวนและปรับปรุงเงื่อนไขของตำแหน่งต่างๆ​ ขอความกรุณาคิดถึงผู้ช่วยทันตแพทย์ด้วยนะคะ​ เพราะตอนนี้ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ไม่มีชื่ออยู่ในสารระบบ​ที่ทำงานทุกวันนี้ก็ไม่รู้ว่าทำงานอยู่ในตำแหน่งอะไร​ ลักษณะงานที่สำคัญๆก็จะเป็นงานผ่าตัดทั้งในและนอกช่องปากรวมไปถึงต้องไปช่วยงานในห้องผ่าตัดด้วย จากผู้ช่วยทันตแพทย์ที่ทำงานกับคนไข้ในสถาณการณ์โรคระบาดทุกวัน

Submitted by ผู้ช่วยทันตแพทย์ on
การทบทวนและปรับปรุงตำแหน่งของแต่ละสายงาน​ ขอความกรุณาอย่าลืมพิจารณาตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ด้วยนะคะ​ เพราะตอนนี้ผู้ช่วยทันตแพทย์ไม่มีชื่ออยู่ในสารระบบ​ ลักษณะงานที่สำคัญเช่นงานผ่าตัดทั้งในและนอกช่องปากหรือแม้กระทั่งขึ้นไปช่วยงานในห้องผ่าตัดก็ต้องทำ จากผู้ช่วยทันตแพทย์ที่ตอนนี้ไม่รู้ว่าทำงานอยู่ในตำแหน่งอะไรและทำงานอยู่กับคนไข้ทุกวันในช่วงโรคระบาด

Submitted by ผู้ช่วยทันตแพทย... on
งานผู้ช่วยทันตแพทย์ เป็นงานที่ทำงานคู่กับทันตแพทย์ แต่ตำแหน่งนี้ไม่มีในสารบบของ กพ. เลยไม่มีโอกาสได้บรรจุในตำแหน่งราชการ ทั้งๆที่เราก็ทำงานนี้มาเกือบจะ 20ปีแล้ว เรียนจบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์จากโรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์คณะทันตแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 33 ซึ่งทำงานในโรงพยาบาลศูนย์มาตลอด ในช่วงวิกฤติโควิดก็ทำงานช่วยทันตแพทย์ข้างเก้าอี้มาตลอด แต่กระทรวงไม่เห็นความสำคัญของเราเลย น้อยใจมากๆค่ะ พอจะมีวิธีช่วยเหลือพวกเราได้บ้างไหมค่ะ

Submitted by ผู้ช่วยทันตแพทย์ on
ผู้ช่วยทันตแพทย์ มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน งาน ช่วย ทันตแพทย์ นั่งข้างเก้าอี้ ซึ่งปฏิบัติงาน ตั้งแต่ พ.ศ.2541และได้เรียนจบ ได้รับประกาศนียบัตร ผู้ช่วยทันตแพทย์ และขอความกรุณา ฝากพิจารณา ผู้ช่วยทันตแพทย์ ้เพื่อเข้าสู่ระบบ และเหมาะสมกับสิ่งที่ได้เรียนมา ให้ตรงกับ ตำแหน่ง หน้าที่การงาน.

Submitted by Anonymous on
ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ใครคิดว่าไม่สำคัญ ไม่มีในสารบบ คือแบบจุก แล้วตอนนี้เราคือใคร งง ความสำคัญของเราอยู่ตรงไหน ถ้าท่านเคยทำฟัน ท่านจะรู้ว่าพวกเราจำเป็นและสำคัญ ฟันคือสิ่งจำเป็น ถ้าไม่มีคนทางทันตกรรม ชาวบ้านและพวกคุณจะมีฟันไว้ค่อยเคี้ยวอาหารที่แสนอร่อยเหรอคะ ทันตแพทย์จำเป็นฉันใดผู้ช่วยทันตแพทย์ก็จำเป็นฉันนั้น

Submitted by ณัฐพล on
ในการบรรจุข้าราชการของเจ้าหน้าที่ในกระทรวงสาธารณสุข มีเหตุยกเว้นหรือข้อพิเศษอื่นใด ในการบรรจุโดยผู้นั้นไม่มี ภาค ก. ของ กพ. หรือ ไม่มีแม้กระทั่ง วิชาชีพ

Submitted by Mindset on
ไม่ต้องดูอะไรมาก​ ผมนักจัดการงานทั่วไป​ ต้องคุมลูกน้องออกรับส่งโควิด​ เจอคนติดเชื้อตัวเป็นๆไม่มีใครกล้าออก​ไปรับ​ ผมก็ต้องไปเป็นตัวอย่างเพื่อขวัญกำลังใจลูกน้อง​ ใครก็กลัวเอาไปติดลูกติดเมียติดพ่อติดแม่ที่บ้าน​ ประชุมทุกสัปดาห์​ เรียนรู้การใส่ชุดจนคล่องแคล่ว​ ทำงานคู่ไปกับ ic​ เพราะการเคลื่อนย้ายต้องมีการเก็บชะล้างทำความสะอาดรถจนถึงเก็บขยะ​ ดึกดื่นแค่ไหนเจอผู้ต้องสงสัย​ pui​ ต้องวิ่งออกมาดูลูกน้องไม่ก็ไปเอง​ สรุปเอาตำแหน่งมาให้เด็กจบใหม่​ เราทำงานตลอด24ชม.​ เขานอนหลับสบาย​ เขาไม่เคยเฉียดมาใกล้เชื้อเลย​ เรานี่เสี่ยงจนต้องแยกกินแยกอยู่กะพ่อแม่​ จะรู้สึกดีกว่านี้ถ้าเรียกว่าข้าราชการสอยดาวหรือจับฉลาก​ เรียกข้าราชการโควิดรู้สึกกระอักครับบอกตรงๆ

Submitted by p on
ผู้ช่วยทันตแพทย์ ก็ดูไว้และเอาไปทำเป็นเยี่ยงอย่าง จะได้มีหน้าตาออกสื่อให้คนระดับหอคอยงาช้าง เขาเห็นบ้างสิครับ แบบนี้ https://www.hfocus.org/comment/5087#comment-5087

Add new comment