แนวทางการดูแลผู้สูงอายุในช่วง Covid-19

Tue, 2020-06-30 10:14 -- hfocus infographic
Print this pagePrint this page

แนวทางการดูแลผู้สูงอายุในช่วง Covid-19

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงแนวทางการป้องกันโรคโควิด 19 ในผู้สูงอายุ ว่า ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย และส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคระบบทางเดินหายใจ อาจทำให้มีอาการรุนแรงและมีความเสี่ยงเสียชีวิตสูง จากข้อมูลต่างประเทศพบว่าการเสียชีวิตมีความสัมพันธ์กับอายุที่เพิ่มสูงขึ้น โดยในประเทศจีนและอิตาลี มีรายงานการเสียชีวิตในช่วงวัย 70-79 ปี อยู่ที่ร้อยละ 8.0 และ 9.6 ตามลำดับ สำหรับประเทศไทย กรมควบคุมโรค รายงานอัตราการเสียชีวิตจากโควิด 19 (ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563) พบว่า ในช่วงอายุ 60-69 ปี มีอัตราเสียชีวิตร้อยละ 5.0 และอายุ 70 ปีขึ้นไป ร้อยละ 12.7 ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง

ด้วยความกังวลต่อการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุจากโควิด 19 ควรให้ความสำคัญการดูแลเป็นพิเศษ เริ่มจากตัวผู้สูงอายุควรออกนอกบ้านเท่าที่จำเป็น หากจำเป็นต้องออกนอกบ้าน ควรสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ไม่ใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก เว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร ต้องหมั่นล้างมือทำความสะอาดโดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหาร และใช้ช้อนกลางส่วนตัว ใช้ช่องทางออนไลน์หรือโทรศัพท์พูดคุยกับบุตรหลาน  ส่วนผู้ดูแลผู้สูงอายุต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา จัดเตรียมยาประจำตัวของผู้สูงอายุให้พร้อม ส่วนบุตรหลานที่ไปทำงานนอกบ้านต้องเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดเพื่อป้องกันการติดและนำเชื้อเข้าบ้าน รวมทั้งควรอาบน้ำเมื่อกลับถึงบ้านหรือก่อนเข้าหาผู้สูงอายุ และหากเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง ควรสังเกตอาการตัวเอง หากมีไข้ ไอจาม ให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย และควรแยกตัวเองเพื่อสังเกตอาการ

Add new comment