“อนุทิน” เซ็นตั้ง “หมอบุ๋ม” นั่งโฆษกกระทรวงสาธารณสุขแถลงข่าวรายวัน

Thu, 2020-07-30 20:46 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

"อนุทิน ชาญวีรกูล" ลงนามคำสั่งแต่งตั้งโฆษกกระทรวงสาธารณสุข มอบ “พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล” รับหน้าที่แถลงข่าวประจำวัน - ประชุมสธ.-แถลงข่าววาระต่างๆ- จัดทำแผนงานโครงการฯลฯ”

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามในคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งโฆษกกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้การดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงแต่งตั้ง น.ส.พรรณประภา ยงค์ตระกูล เป็นโฆษกกระทรวงสาธารณสุข โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1.แถลงข่าวประจำวัน
2.แถลงข่าวการประชุมกระทรวงสาธารณสุข
3.แถลงข่าววาระอื่นๆ และปฏิบัติด้านการสื่อสารตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย
4.จัดทำแผนงานโครงการ การสื่อสาร จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกระทรวงสาธารณสุข โดยให้สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานสนับสนุนและปฏิบัติ

Add new comment