“สาธิต” ชูกรมการแพทย์ต้นแบบการบริหารจัดการการแพทย์วิถีใหม่

Tue, 2020-08-04 12:10 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข คาดหวังเห็นบุคลากรกรมการแพทย์เป็นผู้นำในด้านการวินิจฉัย บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยด้วยแนวทางการแพทย์วิถีใหม่ที่มีประสิทธิภาพ พรร้อม ขยายผลไปยังโรงพยาบาลในภูมิภาค

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร (Strengthening Hospital Management : DMS Next Step to New Normal) เพื่อให้บุคลากรสังกัดกรมการแพทย์ ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับนโยบายและสถานการณ์ สอดคล้องกับการให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New normal medical services) พร้อมปาฐกถาพิเศษ “ความคาดหวังต่อการแพทย์วิถีใหม่” ที่โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จ.ระยอง เมื่อวันที่ 3 ส.ค.ที่ผ่านมา

นายสาธิต กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ผ่านมา กรมการแพทย์ ได้ คิดค้นศึกษาวิจัยวิธีดูแล การรักษา ฟื้นฟู ผู้ป่วยโรคโควิด 19 นำเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการแพทย์มาปรับระบบบริการ ทางการแพทย์วิถีใหม่ หรือ New normal medical services ที่สร้างความเชื่อมั่นว่าเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการมีความปลอดภัย เช่น จัดห้องแยกกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการโรคทางเดินหายใจ การปรับระบบบริการเพื่อลดความแออัดในสถานพยาบาล ขึ้นทะเบียนและนัดตรวจด้วยระบบ Online หรือ Kiosk ให้คำปรึกษาและรักษาทางไกลด้วย Telemedicine เป็นต้น ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ต่อเนื่อง เท่าเทียม

“คาดหวังที่จะเห็นบุคลากรกรมการแพทย์เป็นผู้นำในด้านการวินิจฉัย บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยด้วยแนวทางการแพทย์วิถีใหม่ที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องเชื่อมโยงเป็นภาพรวมทั้งระบบ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม มีความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี ซึ่งการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จังหวัดระยองครั้งนี้ ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่น กระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดตามนโยบายรัฐบาลอีกด้วย” นายสาธิตกล่าว

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมการแพทย์เป็นกรมวิชาการ เกี่ยวข้องโดยตรงด้านการวินิจฉัย บำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับตติยภูมิที่ยุ่งยากซับซ้อนไปสู่โรงพยาบาลทั่วประเทศ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 บริการทางการแพทย์เปลี่ยนไปเป็นการแพทย์วิถีใหม่ จึงได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพในสังกัด ระดับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ทั้งด้านวิชาการ บริการ และการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางการให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ ซึ่งจะต้องขับเคลื่อนและขยายผลไปยังโรงพยาบาลในระดับภูมิภาคทั่วประเทศ ตามมาตรการความปลอดภัยทั้งผู้ป่วย และผู้ให้บริการ การลดความแออัดในโรงพยาบาล โดยประชาชนยังได้รับบริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง เท่าเทียม

Add new comment