“ 8 คำถาม-คำตอบ” ปัญหาบรรจุข้าราชการ- ความก้าวหน้าในวิชาชีพ

Tue, 2020-08-04 18:46 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

รวมประเด็นคำถาม และคำตอบ 8 ข้อ ของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับการบรรจุข้าราชการรุ่นโควิด-19 และกลุ่มผู้ขึ้นบัญชีรอบรรจุ รวมไปถึงบุคลากร รพ.สต.

หลังจากบุคลากรสาธารณสุขทั้งสายบริการ และสนับสนุนออกมาเรียกร้องเกี่ยวกับการบรรจุข้าราชการรุ่นโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมานั้น ล่าสุดวันที่ 3 ส.ค. 2563 ชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(ประเทศไทย) นำโดย นายสมศักดิ์ จึงตระกูล ประธานชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(ประเทศไทย) พร้อมผู้แทนเดินทางเข้าพบ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(รมว.สธ.) และนพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดสธ. เพื่อเรียกร้องขอให้ช่วยแก้ปัญหาการบรรจุข้าราชการ และความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ราชการ รพ.สต. ขณะที่ นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดสธ. ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า พร้อมรับเรื่องในการแก้ปัญหาต่างๆ นั้น

ผู้สื่อข่าว Hfocus ได้สรุปประเด็นข้อเรียกร้อง คำถาม ทั้งของ ชมรม ผอ.รพ.สต.(ประเทศไทย) และบุคลากรสาธารณสุขเกี่ยวกับการบรรจุข้าราชการ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ รวมไปถึงคำตอบการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข และ อ.ก.พ. (ในส่วนของกองบริหารทรัพยากรบุคคล) ที่มีการดำเนินงานที่ผ่านมา(เอกสารจัดเตรียมก่อนประชุมหารือวันที่ 3 ส.ค.ที่ผ่านมา) แบ่งออกเป็น 8 ประเด็น ดังนี้

.

นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดสธ.  (ข่าวเกี่ยวข้อง : สธ.บรรจุข้าราชการโควิด-19 รพ.สต. กว่า 7 พันตำแหน่ง พร้อมรอบ 2 ทัน ก.ย.นี้ )

 

คำถามประเด็นที่ 1 - การคัดเลือกบรรจุลูกจ้างเป็นข้าราชการใหม่ปี 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 15 เม.ย.2563

1.1 การคัดเลือกบรรจุลูกจ้างตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ผู้มีวุฒิปริญญาตรีด้านสาธารณสุข เป็นข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข เป็นกรณีพิเศษกรณีเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์โควิด19

คำตอบ - เสนอประเด็นดังกล่าวเข้าคณะทำงานบริหารจัดการอัตรากำลังข้าราชการตั้งใหม่ตามมติ ครม.เพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

.

1.2 การคัดเลือกบรรจุกลุ่มลูกจ้างตำแหน่ง 24 สายงานที่มีคณะสมบัติครบถ้วนตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ก.พ.ไว้ถูกต้องแล้วที่หน่วยงานของส่วนราชการได้จัดจ้างทำสัญญาจ้างออกคำสั่งจ้าง หากแต่ตกหล่นการเป็นผู้มีสิทธิคัดเลือกบรรจุ เพราะเหตุหน่วยงานของส่วนราชการบันทึกข้อมูลการจ้าง หรือตำแหน่งจ้างในระบบผิดไปเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์โควิด19

คำตอบ - เสนอประเด็นดังกล่าวเข้าคณะทำงานบริหารจัดการอัตรากำลังข้าราชการตั้งใหม่ตามมติ ครม.เพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

.

1.3 การคัดเลือกบรรจุลูกจ้าง กลุ่มที่มีชื่อตำแหน่งจ้างที่หน่วยงานของส่วนราชการจัดจ้างไม่ตรงกับการสั่งใช้มอบหมายงานให้ปฏิบัติหน้าที่จริง กรณีหน่วยงานของส่วนราชการจัดจ้างผู้มีวุฒิปริญญาด้านการสาธารณสุขในตำแหน่ง “นักวิเคราะห์นโยบายและแผน” แต่ราชการสั่งใช้ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง “นักวิชาการสาธารณสุข” และปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์โควิด19 โดยที่หน่วยงานของส่วนราชการไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขชื่อตำแหน่งจ้างให้ตรงกับวุฒิ และงานที่มอบหมายสั่งใช้ให้ปฏิบัติหน้าที่สถานการณ์ระบาดของโควิด19

คำตอบ – หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุง เพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว หรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2545 กำหนดให้หน่วยบริการวิเคราะห์ความต้องการลูกจ้างชั่วคราว และกำหนดชื่อตำแหน่งตามลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ซึ่งการปฏิบัติงานต้องเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่กำหนดไว้เท่านั้น ดังนั้น หากหน่วยงานต้องการผู้มาปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขก็ต้องดำเนินการจ้างในตำแหน่งดังกล่าวการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันกรณีสถานการณ์โรคโควิด-19 เป็นการมอบหมายให้ปฏิบัติงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชาสามารถทำได้ หากแต่ไม่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการได้รับบรรจุ แต่อย่างใดการจ้างพนักงานราชการเป็นการจ้าง ตามความจำเป็นตามภารกิจของส่วนราชการ และสรรหาเลือกสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติให้เหมาะสมกับภารกิจ รวมทั้งจัดทำสัญญาจ้าง โดยระบุตำแหน่งและขอบข่ายงานไว้อย่างชัดเจน

ดังนั้น พนักงานราชการจึงต้องปฏิบัติงานในตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาจ้างการที่หน่วยงานสั่งให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งอื่นเป็นการประจำไม่อาจดำเนินการได้

*******************

แฟ้มภาพ

(ข่าวเกี่ยวข้อง : ร้อง “อนุทิน - สบส.” ขอบรรจุข้าราชการ หวั่นบัญชีหมดอายุ 16 ม.ค. 64 

: อธิบดี สบส. แจงข้อเท็จจริงบรรจุข้าราชการโควิด19 ทำตามระเบียบชอบธรรม )

คำถามประเด็นที่ 2 – การคัดเลือกบรรจุผู้ขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขัน ปัจจุบันบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่ง “นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ” 4 กรมในสธ. คือ

-ประกาศบัญชีกรมควบคุมโรค หมดอายุวันที่ 25 ก.ย.2563

-ประกาศบัญชีผลสอบแข่งขัน กรมสุขภาพจิต หมดอายุบัญชีวันที่ 30 ต.ค.2563

-ประกาศบัญชีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หมดอายุวันที่ 22 ม.ค.2564

-ประกาศบัญชีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หมดอายุบัญชีวันที่ 31 ม.ค.2564

คำตอบ – 1.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการวันที่ 4 ก.ย.2560 บัญชีหมดอายุวันที่ 3 ก.ย.2562

2.การดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1004/ว 18 (11 ธ.ค.2556) กำหนดให้ส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก โดยมีผู้แทน ก.พ. เป็นกรรมการ โดยการดำเนินการคัดเลือกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ต้องพิจารณาบทบาทภารกิจ ลักษณะงาน วุฒิการศึกษาอย่างเดียวกันความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่เหมือนหรือใกล้เคียง ตามความต้องการของส่วนราชการ(เจ้าของตำแหน่ง) และส่วนราชการเจ้าของบัญชีสามารถพิจารณาให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้หรือไม่ก็ได้

สำหรับการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่มีอัตราว่างจำนวนมาก ก.พ. มีความเห็นว่าส่วนราชการควรดำเนินการสอบแข่งขันเอง ซึ่งจะทำให้ได้ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ส่วนราชการต้องการ ทั้งนี้ การนำรายชื่อจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการอื่น จะต้องใช้บัญชีของส่วนราชการใดส่วนราชการหนึ่งเท่านั้น โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่า มีการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 3 ส่วนราชการ ได้แก่

-กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะหมดอายุวันที่ 16 ม.ค.2564

-กรมสุขภาพจิต จะหมดอายุวันที่ 30 ต.ค. 2563

-กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หมดอายุวันที่ 22 ม.ค.2564

โดยในแต่ละส่วนราชการเน้นลักษณะงาน คุณวุฒิของผู้สมัครที่แตกต่างกันตามบทบาท ภารกิจของส่วนราชการนั้นๆ และเมื่อมีตำแหน่งว่างจะดำเนินการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันมาบรรจุเข้ารับราชการ

3.การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ หรือการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ต้องเรียกตามลำดับการขึ้นบัญชี และตามจำนวนตำแหน่งว่างที่มีของแต่ละส่วนราชการไม่สามารถเรียกเฉพาะหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งได้

******************

คำถามประเด็นที่ 3 - ประเด็นลูกจ้างประจำผู้มีวุฒิทางด้านสาธารณสุข ปฏิบัติหน้าที่สถานการณ์โควิด-19 ขอบรรจุเป็นข้าราชการกรณีพิเศษ

คำตอบ - ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากไม่ตรงตามมติ คปร.ครั้งที่ 1/63(9 เม.ย.63) ที่ให้บรรจุประเภทการจ้าง ได้แก่ พนักงานราชการ พกส. และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

******************

คำถามประเด็นที่ 4 - ประเด็นกลุ่มข้าราชการสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงาน...ทุกตำแหน่งสายงานที่มีวุฒิปริญญาตรีทางด้านสาธารณสุข ขอปรับปรุงตำแหน่งเป็นนักวิชาการสาธารณสุข เป็นกรณีพิเศษ

คำตอบ - กรณีการขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งจากประเภททั่วไป เป็นประเภทวิชาการต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.กำหนด โดยจะต้องหาตำแหน่งมายุบเลิก เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายด้านบุคคลเพิ่มขึ้น (ว2 ปี58) และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตาม ว11 ปี 62 รวมถึงกรณีตำแหน่งที่เป็นสายสอบแข่งขัน ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งต้องมีผลสอบแข่งขันในสายงานที่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งด้วย ซึ่งกรณีนี้ไม่ได้อยู่ในอำนาจที่ สธ.พิจารณา จะต้องเสนอเรื่องให้ ก.พ. พิจารณา แต่ควรจะเสนอให้ภาพรวมทุกสายงาน

******************

แฟ้มภาพ

คำถามประเด็นที่ 5 - ประเด็นกลุ่มผู้อำนวยการ รพ.สต. สายงานทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขระดับชำนาญงาน ขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งเป็นระดับอาวุโส เป็นกรณีพิเศษ(เฉพาะรายบุคคล)

คำตอบ – ปัจจุบันยังไม่มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งผอ.รพ.สต.ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส เนื่องจาก รพ.สต.ไม่ได้เป็นส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นเฉพาะกรณี ในสป. ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.3.3/105 ลว.27 มี.ค.55 เป็นหลักเกณฑ์เฉพาะสำหรับกำหนดตำแหน่งผอ.รพ.สต. ที่เป็นนักวิชาการสาธารณสุขระดับชำนาญการพิเศษ นอกจากนี้ ที่ผ่านมา อ.ก.พ. สป. มีมติเมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 61 พิจารณาขอให้ปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ระดับชำนาญงานเป็ฯตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขระดับอาวุโส

โดย อ.ก.พ.สป.มีมติให้เร่งดำเนินการคัดเลือกบุคคลให้มาดำรงตำแหน่งผอ.รพ.สต.(เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ระดับอาวุโส ที่ยังว่างอยู่จำนวน 180 ตำแหน่ง และสป.มีหนังสือด่วนที่สุด 1 พ.ค.62 ให้จังหวัดรายงานผลการใช้ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.ดังกล่าวที่ว่าง 180 ตำแหน่ง

นอกจากนี้ ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ประสานชมรม ผอ.รพ.สต. เพื่อให้จัดทำข้อมูลวิเคราะห์เหตุผลความจำเป็น บทบาท ภารกิจของรพ.สต. และผู้ดำรงตำแหน่งผอ.รพ.สต. ตลอดจนข้อเสนอแนวคิดการบริหารตำแหน่ง เพื่อขอกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น และประโยชน์ที่ประชาชนได้จะได้รับ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างรอข้อมูล

******************

คำถามประเด็นที่ 6 - ตำแหน่งผอ.รพ.สต. นักวิชาการสาธารณสุขระดับชำนาญการพิเศษ รพ.สต. ที่ครบเกณฑ์ หนังสือ ก.พ. ที่น.100008.3.3/105 ลงวันที่ 27 มี.ค.2555 จำนวน 82 แห่ง อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขยังไม่สั่งจังหวัดให้ชี้ตัวดำเนินการคัดเลือกในปีงบประมาณ 2563

คำตอบ - ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. เป็ฯตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขระดับชำนาญการพิเศษ ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

1) เป็นงานที่ปฏิบัติในฐานะ ผอ.รพ.สต.

2) สำหรับรพ.สต.ที่ปฏิบัติงานในฐานะแม่ข่ายของเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพและสาธารณสุข

3) กำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาไม่น้อยกว่า 4 ตำแหน่ง คือ พยาบาลวิชาชีพเวชปฏิบัติอย่างน้อย 1 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขอย่างน้อย 1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 ตำแหน่ง และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานอาชีวบำบัด หรือเจ้าพนักงานเภสัชกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างน้อย 1 ตำแหน่ง

*โดยต้องนำตำแหน่งว่างมายุบเลิกเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านบุคคลที่เพิ่มขึ้น และต้องผ่านการประเมินคุณภาพงานของตำแหน่งตามหลักเกณฑ์การประเมินค่างาน ที่ ก.พ.กำหนด ประกอบกับการกำหนดตำแหน่งต้องไม่กระจุกตัวในบางจังหวัด เพราะอาจเกิดความไม่เป็นธรรมกับจังหวัดที่ไม่ได้อยู่ในข่ายที่สามารถกำหนดตำแหน่งได้

*****************

แฟ้มภาพ

คำถามประเด็นที่ 7 - ประเด็นความคืบหน้าการแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งผอ.รพ.สต. นักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ และการกำหนดตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. เจ้าพนักงานสาธารณสุข อาวุโส ผู้มีวุฒิปริญญาตรี ที่เคยดำรงตำแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุข เป็นนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ

คำตอบ – 1.สป. ได้เสอน อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.61 เพื่อพิจารณาข้อเรียกร้อง และมีมติเสนอ ก.พ. ดังนี้

1)ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น เฉพาะกรณีใน สป.ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร.1008.3.3/105 ลว.27 มี.ค. 55 ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ เป็นตำแหน่ง ผอ.รพ.สต./ผอ.สอน. (นักวิชาการสาธารณสุข/พยาบาลวิชาชีพ) ระดับชำนาญการพิเศษ โดยขอยกเว้นการยุบเลิกตำแหน่งตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1008/ ว 20 ลว. 29 พ.ย.59

2)ขอเทียบการดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต./ผอ.สอน. (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) ผู้เคยดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข ระดับ 6-7 ที่มีวุฒิปริญญาทางสาธารณสุขศาสตร์ ทั้งเคยและไม่เคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 เพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.รพ.สต.

2.สป.ได้มีหนังสือด่วนที่สุดวันที่ 9 ม.ค. 62 แจ้ง ก.พ.ขอปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. และทบทวนการเทียบการดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต./ผอ.สอน. (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) แล้ว

3.ขณะนี้ ก.พ. ได้เสนอคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอผู้มีอำนาจลงนามแจ้ง สป.

******************

คำถามประเด็นที่ 8 - ขอ สธ. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สำหรับผู้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

คำตอบ - อยู่ระหว่างการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจากวิชาชีพ เพื่อพิจารณาในเรื่องดังกล่าว

 

ข่าวเกี่ยวข้อง : 

เริ่มบรรจุข้าราชการโควิดรอบ 2 “5,616 ตำแหน่ง” พร้อมแนวทางคัดเลือก

 

Comments

Submitted by ตรี on
เมื่อไรจะมีประกาศสอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยขั้นที่3 เด็กจบใหม่ปีนี้รอกันอยู่ครับ สมัครงานด้านสาธารสุขไม่ได้เพราะยังสอบใบประกอบวิชีพยังไม่ครบ(ขั้น3) โควิดผ่านไปแล้ว กรุณากำหนดเวลารับสมัครสอบขั้นที่3 ให้เด็กที่จบใหม่ทั้งประเทศได้สอบด้วย ได้โปรดเถอะ

Submitted by ตรี on
เมื่อไรจะมีประกาศสอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยขั้นที่3 เด็กจบใหม่ปีนี้รอกันอยู่ครับ สมัครงานด้านสาธารสุขไม่ได้เพราะยังสอบใบประกอบวิชีพยังไม่ครบ(ขั้น3) โควิดผ่านไปแล้ว กรุณากำหนดเวลารับสมัครสอบขั้นที่3 ให้เด็กที่จบใหม่ทั้งประเทศได้สอบด้วย ได้โปรดเถอะ

Add new comment