“อนุทิน” เซ็นหนังสือถึงสำนักงบฯ ชงจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ อสม. 7 เดือน

Thu, 2020-08-06 19:31 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

อนุทิน ชาญวีรกูล ลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงผอ.สำนักงบประมาณ เดินหน้าจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ อสม. ปฏิบัติงานโควิด 7 เดือน (มี.ค.-ก.ย.63) กรอบวงเงินกว่า 3.6 พันล้าน

จากกรณีคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ หรือค่าเสี่ยงภัยให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคโควิด-19 โดยให้จ่ายจำนวน 19 เดือน แต่เบื้องต้นจ่ายก่อน 7 เดือนนั้น

ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่ 6 ส.ค. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เกี่ยวกับเรื่องการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็นโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน

ระบุอ้างถึงมติ ครม.เห็นชอบในหลักการโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่อสม. และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพ (อสส.) รวมจำนวนไม่เกิน 3,054,729 คนต่อเดือน ระยะเวลาตั้งแต่เดือนมีนาคม-กันยายน 2563 (รวม 7 เดือน) กรอบวงเงินไม่เกิน 3,622,319,500 บาท
โดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยให้ดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2562 ตามขั้นตอนต่อไป

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการทันต่อสถานการณ์และการปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานของทางราชการตามมติคณะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแล้วจึงมีความประสงค์ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจำยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และ อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) สำหรับโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 3,622,319,500 บาท

Add new comment