กรมอนามัย เผย ครม. เห็นชอบกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

Fri, 2020-08-07 13:51 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

กรมอนามัยออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้แก่สถานประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข กำหนดระยะเวลาใช้บังคับในการยกเว้น 1 ปี

​เมื่อวันที่ 7 ส.ค. พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด 19 หน่วยงานภาครัฐได้ใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เช่น มาตรการ สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการต่าง ๆ นับจากที่กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค ได้ออกประกาศให้โรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อ และอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 รวมทั้งจากการบังคับใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขด้วย

พญ.พรรณพิมล กล่าวอีกว่า ดังนั้น เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุข จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 5 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 ให้แก่สถานประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ได้แก่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น ร้านเสริมสวยหรือ แต่งผม ฟิตเนส สวนสนุก ร้านคอมพิวเตอร์ กิจการดูแลเด็กที่บ้าน กิจการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน เป็นต้น และกิจการตลาด สถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร (ที่มิใช่การขายของในตลาด) ตลอดจนการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ทั้งในลักษณะวิธีการจัดวางสินค้า และลักษณะการเร่ขาย

​“ทั้งนี้ กฎกระทรวงฉบับนี้มีระยะเวลาใช้บังคับในการยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง 1 ปี นับแต่กฎกระทรวงนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะช่วยบรรเทาผลกระทบจากการสูญเสียรายได้ที่เป็นผลจากมาตรการสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวของภาครัฐจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

 

Add new comment