ข่าวดี! บุคลากรสาธารณสุขปฏิบัติงานโควิด-19 รับเงินเพิ่มพิเศษ 1,000-1,500 บ.

Sat, 2020-08-15 00:25 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

สธ.ส่งหนังสือด่วนที่สุด! ถึงนพ.สสจ. ผอ.รพศ./รพท. ระบุหลักเกณฑ์จ่ายเงินเพิ่มพิเศษ ‘บุคลากรสาธารณสุขทำงานโควิด-19’ ย้ำต้องทำงานจริง มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมจัดส่งรายชื่อภายใน 24 ส.ค.นี้

เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2563 นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.09/ว 1896 ถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดยหนังสือระบุว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 เม.ย.2563 เห็นชอบให้บุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้รับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน สำหรับหลักเกณฑ์การได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข ให้กระทรวงการคลัง(กรมบัญชีกลาง) จัดทำระเบียบหรือหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ ดังนี้

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเรียกว่า กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง ได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่กค 0408.5/ว 102 ลงวันที่ 5 มิ.ย.2563 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 10 ส.ค.2563 ได้มีมติให้ตรวจสอบจำนวนบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ตามปฏิบัติจริง เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข เป็นไปตามประมาณการงบประมาณตามมติ คปร. ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 9 เม.ย.2563

ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานจัดทำบัญชีรายชื่อบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสรุปจำนวนบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ตามตัวอย่างที่แนบมานี้ ทั้งนี้ บุคลากรสาธารณสุขที่จะได้รับเงินเพิ่มพิเศษจะต้องเป็นผู้ได้รับคำสั่งหรือมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร หรือมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาขั้นต้น และจัดส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขภายในวันที่ 24 ส.ค.2563

(ข่าวเกี่ยวข้อง : บุคลากรสธ.ทำงานโควิดรับ 2 เด้ง ! ‘บรรจุขรก.-เงินเพิ่มพิเศษ’ หลัง ส.ค.ช่วยกลุ่มตกสำรวจ)

อย่างไรก็ตาม นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง ลงนามหนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่ 5 มิ.ย.2563 ที่ผ่านมา เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีรายละเอียดความหมายของเงื่อนไข อาทิ ความหมายของบุคลากรสาธารณสุข ความหมายของผู้ปฏิบัติการโดยตรง ความหมายของผู้ปฏิบัติงานสนับสนุน

นอกจากนี้ ยังระบุถึงการรับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนในอัตรา ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงานโดยตรงได้รับอัตราเดือนละ 1,500 บาท และผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนได้รับในอัตราเดือนละ 1,000 บาท เป็นต้น

สำหรับรายละเอียด ดังนี้

Comments

ไม่ยุติธรรมจริงๆ ทำไมไม่เคยเห็นตำแหน่งของback office ได้รับอะไรบ้างเลย การเงิน พัสดุ ธุรการ ซ่อมบำรุง แต่ไอ้ตำแหน่งอื่นได้ทุกครั้ง ไม่เคยมองลึกถึงความสำคัญเลยทั้งที่เป็นฝ่านสนับสนุบทุกอย่างเบื้องหลัง ตั้งแต่มีโควิด หรือตั้งแต่ไหนแต่ไหร ไม่เคยคิดจะมองมาถึงตำแหน่งเหล่านี้เลยว่าลำบากและเหนื่อยในระดับของตำแหน่งเหมือนกัน ขอโปรดมองลึกๆ มองเห็นความสำคัญและเสี่ยงเหมือนกัน

Submitted by ข่าวร้ายสร้างคว... on
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหน ทุกคนทำงานสถานการณ์ โควิดทุกคน แม้กระทั่งคนสวน ขออย่าให้เกิดความแตกแยกครับ ถ้าจะให้เฉพาะบางตไแหน่งบางวิชาชีพ รับรองกระทรวงแตกแน่ ควรจัดสรรให้ทุกคน วิชาชีพ 1500 สนับสนุน 1000 ทำแบบนี้ ความวุ่นวายและความแตกแยกในองค์กร จะได้ลดลง อย่ามองคนแบบดูถูกทุกคนสำคัญเหมือนกัน

Submitted by Backoffice on
คนทำงานโควิดไม่ได้บรรจุ คนบรรจุไม่ได้ทำงานโควิด คนทำงานตำแหน่งไม่ตรง ไม่ได้บรรจุ คนทำงานวุฒิไม่ตรง ไม่ได้บรรจุ คนได้บรรจุตำแหน่งตรง แต่ไม่ได้ทำงาน คนได้บรรจุวุฒิตรง แต่ไม่ได้ทำงาน คนสอบติดไม่ได้รับการปรับวุฒิ เนื่องจากไม่มีงบประมาณ(บรรจุโควิดหมดแล้ว) นี่หรือคือความยุติธรรม ความเท่าเทียม ในกระทรวง นี่หรือคือการสร้างความสามมัคคีในกระทรวง เรื่องเก่ายังไม่จบ เรื่องใหม่ก็มาอีก

Submitted by อวยไส้แตก on
คนทำงานจริงก็สมควรอยู่หรอก แต่ยังไงๆ ก็ร้าวฉาน เพราะกิเลสของคนมันมี เลือกที่รักมักที่ชัง ที่เห็นมาอย่างอัปยศเรยแบบอวยใครก็อวยจนไม่ลืมหูลืมตาแล้วเหยียบย่ำมนุษย์ด้วยกัน กดใครได้ก็กดจมดิน ทั้งที่ทำงานไม่ต่างกัน แค่ความสามารถมันคนละแบบ บอกได้เรย..โค ต ร เสื่อม!!

Submitted by ไม่เห็นจะจริงเลย on
ไม่เห็นจะจริงดังที่ท่านกล่าวไว้เลย...ความยุติธรรมไม่มีที่กระทรวงสาธารณสุขแน่ๆ วันที่ 23 เม.ย. ที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนี้ ว่า การบรรจุจะแบ่งเป็น 3 อย่าง 1. คัดเลือกบรรจุ สามารถทำได้ตามวิชาชีพ 2. บางตำแหน่ง ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กำหนดให้สอบก็ต้องสอบ แต่กระทรวงสาธารณสุขได้ทำการต่อรองว่าเนื่องจากเป็นตำแหน่งที่จัดสรรให้กับคนที่ทำงานสู้กับโรคโควิด-19 ดังนั้นในการสอบขอให้ ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นคนกำหนดการสอบ เพื่อให้บุคลากรที่ทำงานเกี่ยวกับโควิดสอบเพื่อรับการบรรจุจริงๆ ดังนั้นคนที่ทำงานโควิด-19 สบายใจได้ว่าตำแหน่งที่ได้มานี้จะไม่มีคนอื่นได้ไป ต้องเป็นท่านเท่านั้น “และ 3. ส่วนตำแหน่งอื่นๆ จะใช้ตำแหน่งว่างของกระทรวงเพื่อปรับเกลี่ยเพื่อให้บุคลากรได้รับการดูแลมากขึ้น เช่น แพทย์แผนไทย นักเวชสถิติ และอื่นๆ ที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับโควิด-19 โดยตรง เพราะฉะนั้นจะบรรจุพร้อมกันทีเดียวไม่ได้ เพราะเป็นไปตามระเบียบอยู่แล้ว” ปลัดสธ.กล่าว

Submitted by ทำดีไม่มีใครเห็น on
คนทำงานก็ทำเหมือนกันทุกคนเสี่ยงก็เสี่ยงเหมือนกัน แต่ติดที่เป็นอสม.จึงไม่ได้รับสิทธิ อยากถามว่าอสม.ปฏิบัติหน้าในชุมชน แต่เป็นเจ้าหน้าที่ในสถานพยาบาลทำงานกับคนป่วยแต่ไม่ได้รับเงินส่วนนี้ อยากทราบท่านคิดยังไง ซ้ำซ้อนกันงั้นหรือ ทำงาน2ที่ความเสี่ยง2 เท่า แต่ได้เฉพาะค่าตอบแทน อสม.เพิ่ม500/เดือน แต่ในหน่วยงานกลุ่มสนับสนุนกลับไม่ได้อยากถามอีกสักข้อข้องใจมาก ท่านคิดได้ยังไงถ้าอสม.ค่าตอบแทนเดือนสามสี่พันก็ไม่น้อยใจหรอก พูดไปจะร้องให้เสียใจค่ะ

Submitted by Anonymous on
ไม่เห็นได้สักบาทเลยค่ะ ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมาเกือบห้าปี มีข่าวมาว่าคนอื่นเค้าได้กันแล้วแต่เจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆอย่างเราจะทำอะไรได้มั้ยในเมื่อผู้บริหารไม่ให้

Submitted by Preeyaporn on
ผญ.บ้านผู้นำ อสม.ประชาชนก็ได้รับเยียวยากันหมดแล้ว เมื่อไหร่จะเยียวยาแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์บ้างค่ะ มีคำสั่งมาแต่เรื่องเงียบมากเลยค่ะ ขอติดตามด้วยค่ะ

Submitted by p on
เอางบไปกระตุ้นเศรษฐกิจหมดแล้วจ้า .... ประชาชนรากหญ้า ที่บริษัท โรงงานปิดตัวลง แล้วพวกเขาตกงาน ไม่มีงานทำประจำเหมือนพวกหนูๆ จะได้มีเงินซื้ออาหารกินบ้างไงจ๊ะ ส่วนคนกระทรวงสาธารณสุข ก็มีเยอะมากๆ จัดให้ทุกคนไม่ไหวหรอกจ๊ะ แค่จัดให้พวกที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ ได้มาเป็นข้าราชการยุคโควิด นี้ ก็น่าจะเหลือแหล่แล้ว เพราะต้องกันงบให้กระทรวงการคลัง เตรียมตังค์มาจ่ายเป็นเงินเดือนให้พวกเขาเหล่านั้น ( ทุกทีพวกนี้ เอาเงินเดือนจากเงินบำรุง โรงพยาบาล ) พูดง่ายๆว่า ต้องเอางบส่วนนึงไปโปะให้กระทรวงการคลัง เพื่อไว้จ่ายเงินเดือนให้ข้าราชการรุ่นโควิด ไงจ๊ะ ....

Submitted by Mmm on
ทั้งๆที่ก็มีหนังสืออกมา มีการให้ส่งรายชื่อ ก็ต้องให้สิคะ คนที่ไม่ได้บรรจุก็ไใ่ได่รับความเป็นธรรมสิคะ ถ้าไม่ให้ด็ถือว่าเป็นการโกหก ช่วยไม่ได้จริงๆ คนจน อสม อื่นๆก็ได้หใด ยังมีโครงการคนละครึ่งอีก นี่จะยังมีเราชนะคนละ7000อีก บุคลากรสาธารณสุขส่วนมากมีประกันสังคม ก็ไม่ได้เงิน7000กับเขาอรก ไมม่ได้อะไรกับเข่สักอย่าง

Submitted by Chnch on
อยากให้มีการตรวจสอบ ว่า ของรพ หนูที่ทำอยู่ ทำเรื่องส่งไป แต่ยังไม่ได้เงินสักบาท ทั้งเอกสาร ยื่นส่งไปหมดแล้วทั้งเซนต์รับเงิน แต่ไม่ได้เงินสักบาท มันคืออะไร อีกทั้งมีข่าวลือ ในรพ ว่า เงินได้มาแล้ว แต่ผู้บริหาร รพ ไม่แจกจ่ายแก่ผู้ปฏิบัติงาน แต่ก็ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน และก็ไม่รู้จะไปหาหละกฐานจากไหน หากมีหลักฐาน จะได้ดำเนินเรื่องต่อการกระทำครั้งนี้ รบกวนฝากด้วยนะคะ

Add new comment