เครือข่ายเจ้าพนักงานสู่สายวิชาการ นำเสนอ 3 แนวทางกรณีบรรจุขรก.รุ่นโควิด-19

Mon, 2020-08-17 17:21 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายเจ้าพนักงานสู่สายวิชาการ นำเสนอแนวทางเพื่อให้กระทรวงสาธารณสุขประกอบการพิจารณา 3 แนวทางปรับเปลี่ยนตำแหน่งจากขรก.ประเภททั่วไปสู่สายวิชาการ

นายพัทธพล อักโข ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายเจ้าพนักงานสู่สายวิชาการ ในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานด้านเลขาของกลุ่มเครือข่าย ฯ ได้เผยแพร่ข้อมูล ว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 ตัวแทนเครือกลุ่มข่ายเจ้าพนักงานสู่สายงานวิชาการ จังหวัดนครพนม และจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายณตฤณ จันทะเสน ผอ.รพ.สต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม และคณะ ได้เป็นตัวแทนพี่น้องข้าราชการประเภททั่วไป สายงานเจ้าพนักงานทั้งประเทศ เข้าพบท่านศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 ของประเทศไทย เพื่อนำเสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนตำแหน่งจากข้าราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงาน ระดับปฏิบัติงานและชำนาญงาน ที่มีวุฒิปริญญาตรีเพิ่มเติมทางด้านสาธารณสุข สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 เป็นข้าราชการประเภทวิชาการ เป็นกรณีพิเศษ ณ อำเภอศรีสงคราม จ.นครพนม

ทั้งนี้ โดยได้นำเสนอแนวทางเพื่อให้กระทรวงสาธารณสุขประกอบการพิจารณา 3 แนวทาง ดังต่อไปนี้

แนวทางที่ 1 ขอให้กระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน พิจารณาปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งหรือย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข (หมออนามัย) เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ทันตาภิบาล) เจ้าพนักงานเภสัชกรรม และสายงานเจ้าพนักงานอื่น ๆ ระดับปฏิบัติงานและระดับชำนาญงาน ซึ่งผ่านการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และได้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือตำแหน่งประเภทวิชาการอื่น ๆ ที่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556

แนวทางที่ 2 ขอให้กระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การประเมินโดยใช้ผลงานทางวิชาการ เป็นกรณีพิเศษ เพื่อปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งหรือย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข (หมออนามัย) เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ทันตาภิบาล) เจ้าพนักงานเภสัชกรรม และสายงานเจ้าพนักงานอื่น ๆ ระดับปฏิบัติงานและระดับชำนาญงาน ที่ได้รับวุฒิปริญญาเพิ่มเติมทางด้านสาธารณสุข และได้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ

แนวทางที่ 3 ขอให้กระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน พิจารณาดำเนินการจัดสอบกรณีพิเศษ เพื่อปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งหรือย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข (หมออนามัย) เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ทันตาภิบาล) เจ้าพนักงานเภสัชกรรม และสายงานเจ้าพนักงานอื่น ๆ ระดับปฏิบัติงานและระดับชำนาญงาน ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ คัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยหรืออัตนัย ซึ่งไม่ใช่การสอบแข่งขัน ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค เป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการประเภททั่วไปที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ล่าสุดเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ท่านรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 (นายศุภชัย โพธิ์สุ) ได้ส่งเรื่องไปยังกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาแล้ว

Add new comment