ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ตัวแทนของผู้ถูกตัดสิทธิ์สอบแข่งขัน บรรจุแต่งตั้งรับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ร้องรมช.สธ. ให้ความเป็นธรรม

เมื่อวันที่ 20 ส.ค.ที่ผ่านมา นายประภาส วงศ์ขมิ้น เป็นตัวแทนของผู้ถูกตัดสิทธิ์จากการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งรับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน เข้าพบนายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณายื่นถอนอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองพิษณุโลกในศาลปกครองชั้นสูงสุด และได้ยื่นหนังสือถึงนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยผ่านทางที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการพูดคุยเรื่องราวที่ผ่านมาลำดับเหตุการณ์ดังนี้

“ข้าพเจ้า นายประภาส วงศ์ขมิ้น และพวกอีกจำนวน 6 คนได้แก่ นางสาวชลธิชา สืบเสนาะ นางสาวฟารีดา จรัสพงศ์นารี นางสาวราตรี อ่องไคร้ นางสาวเขมิกา วิไลอาชา นางเสถียร เครือเกตุและนายอนุรักษ์ สืบสายรักกุล เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนตาก วุฒิอนุปริญญาสาขาสาธารณสุขชุมชนและเป็นผู้ที่สอบผ่านในการการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน แล้วถูกสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขตัดสิทธิ์ในการบรรจุฯ โดยสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้เหตุผลในการตัดสิทธิ์ในการบรรจุฯว่าคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ถูกต้อง ซึ่งข้าพเจ้า และพวกจำนวน 6 คน ไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงได้นำเรื่องฟ้องศาลปกครองพิษณุโลก ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ศาลปกครองพิษณุโลก ได้มีคำพิพากษาโดยมีคำสั่งทางปกครอง สรุปได้ดังนี้...”

1. คุณวุฒิอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนตาก เป็นไปตามคุณวุฒิการศึกษาที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านอายุรเวท) และเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน) ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ดังนั้นข้าพเจ้าและพวกจำนวน 6 คน จึงมิได้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวอ้างแต่อย่างใด

2. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านอายุรเวช) และเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน) ลงวันที่ 10 มีนาคม 2559 เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลจึงมีคำสั่งให้เพิ่มรายชื่อในบัญชีข้าพเจ้าและพวกจำนวน 6 คน เฉพาะส่วนที่ไม่ประกาศรายชื่อของข้าพเจ้าและพวกจำนวน 6 คน เป็นผู้สอบแข่งขันได้โดยไม่ต้องเรียงลำดับคะแนน สืบเนื่องจากคำพิพากษาของศาลปกครองพิษณุโลกได้มีคำสั่งทางปกครองดังที่กล่าวมา

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ยื่นหนังสืออุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองพิษณุโลกในศาลปกครองชั้นสูงสุด จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 4 ปี 5 เดือนแล้ว ซึ่งเป็นระยะเวลานานพอสมควรข้าพเจ้าจึงได้วอนขอความเห็นใจจากท่านผู้ใหญ่ในกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ยื่นถอนอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองพิษณุโลกในศาลปกครองชั้นสูงสุด เพื่อให้ผมและพวกมีโอกาสบรรจุข้าราชการในกระทรวงสาธารณสุข