“หมอพีระพงษ์” ผอ.รพ.หาดใหญ่ รับเลือกประธานชมรม รพศ./รพท. คนใหม่ 1 ต.ค.นี้

Sat, 2020-09-19 14:55 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

นพ.พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ รับเลือกเป็นประธานชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป แทน นพ.ชุติเดช ที่จะเกษียณอายุราชการ ก.ย.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 17 ก.ย.ที่ผ่านมามีการคัดเลือกประธานชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (รพศ./รพท.) แทน นพ.ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ประธาน ชมรม รพศ./รพท. ที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนก.ย.นี้ โดยผลการคัดเลือกปรากฏว่า นพ.พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ ได้รับเลือกเป็น ประธานชมรม รพศ./รพท. คนใหม่ อย่างไรก็ตาม สำหรับการดำรงตำแหน่งประธาน รพศ.รพท.จะมีวาระละ 2 ปี ยกเว้นผู้รับเลือกเกษียณอายุราชการก็สามารถเลือกใหม่ได้ในปีต่อมา

ทั้งนี้ ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (รพศ./รพท.) จัดตั้งขึ้น เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นปัจจัยสำคัญด้านสนับสนุนบริการสำหรับการตัดสินใจในเชิงบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาองค์กร

สำหรับ นพ.พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหิดล พ.ศ.2528 และเป็นแพทย์ใช้ทุนประจำโรงพยาบาลนราธิวาส พ.ศ.2528-2531 จากนั้นเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ระหว่างพ.ศ.2534-2553และดำรงตำแหน่งผอ.รพ.เบตง จ.ยะลา พ.ศ.2553-2554 จากนั้นดำรงตำแหน่งเป็นผอ.รพ.ยะลา พ.ศ.2554-2559 และย้ายมาดำรงตำแหน่งเป็นผอ.รพ.สุราษฎร์ธานี พ.ศ.2559-2560 กระทั่งล่าสุดเป็นผอ. รพ.ศูนย์หาดใหญ่ ตั้งแต่พ.ศ.2560 จนถึงปัจจุบัน

นอกจากนี้ นพ.พีระพงษ์ ยังได้รับเกียรติประวัติและรางวัลต่างๆ อาทิ

-พ.ศ.2551 เกียรติบัตรแพทย์ดีเด่น จากสมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

-พ.ศ.2556 โล่เชิดชูเกียรติ ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ผู้อุทิศตนเพื่อสังคม จากสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี

-พ.ศ.2557 โล่ประกาศเกียรติคุณ คนดีศรีสาธารณสุข จากกระทรวงสาธารณสุข

-พ.ศ.2558 โล่เชิดชูเกียรติ แพทย์ดีเด่นของแพทยสมาคม ผู้มีผลงานดีเด่นด้านบริการจากแพทยสมาคมแห่งประเทสไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

-พ.ศ.2558 โล่เชิดชูเกียรติ นักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ประเภทผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ภาครัฐ จากสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย

-พ.ศ.2561 โล่ประกาศเกียรติคุณ ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบ Moph ประเภท Mastery(เป็นนายตัวเอง) จากสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12

ภาพจากเฟซบุ๊ก เขตสุขภาพ ที่สิบสอง

Add new comment