สธ.จัดแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขการจัดแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม ในสถานการณ์โควิด-19

Mon, 2020-09-21 18:00 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือผู้จัดการแข่งขัน เจ้าหน้าที่ นักกีฬา ผู้ชม เข้มมาตรการทางสาธารณสุข ป้องกันการแพร่ระบาดระลอก 2

วันที่ 21 ก.ย. ที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย แถลงข่าว มาตรการผ่อนปรนระยะที่ 6 สำหรับแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขในการจัดแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม ว่า แม้สถานการณ์ในประเทศไทยจะไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศ แต่ประชาชนไม่สามารถวางใจได้ ถือว่ามีโอกาสเสี่ยงที่ประเทศไทยจะเกิดการระบาดระลอก 2 ได้ โดยเฉพาะกิจกรรม กิจการ และธุรกิจต่าง ๆ ที่มีคนรวมตัวเป็นจำนวนมาก เนื่องจากประชาชนยังคงมีพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้ชีวิตประจำวันอยู่ เช่น การดื่มกินร่วมกัน การตะโกนพูดคุยเสียงดัง ไปในสถานที่การแออัด และมีการสัมผัสใกล้ชิดกัน เนื่องจากข้อมูลวิชาการพบว่า การติดเชื้อในครอบครัวเกิดจากการคลุกคลีใกล้ชิดสูงถึงร้อยละ 58 จึงต้องมีการป้องกันตนเองให้มากที่สุดเมื่อออกไปทำกิจกรรมนอกบ้าน

นพ.บัญชากล่าวต่อว่า ขอความร่วมมือสำหรับการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาทุกชนิดที่มีผู้เข้าชม ไม่ว่าจะเป็นระบบเปิดหรือระบบปิด ผู้จัดการแข่งขัน เจ้าหน้าที่ นักกีฬาและผู้ชม ปฏิบัติตามแนวทางด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อและไม่เกิดการระบาดระลอก 2 คือ ผู้จัดการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะเตรียมการ ต้องเตรียมการด้านสถานที่ กำหนดจุดคัดกรอง ทางเข้าออก จุดล้างมือ/เจลแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดสถานที่และพื้นผิวสัมผัสร่วม จำกัดจำนวนผู้ชม ประเภทกีฬากลางแจ้ง ไม่เกิน 1 ใน 4 หรือ 25% ของความจุสนาม ประเภทกีฬาในร่ม ไม่เกิน 15% ของความจุสนาม ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ตัดสิน ผู้ประกอบการร้านค้าอาหาร ผู้ดูแลทำความสะอาด ในการป้องกันตนเอง มีระบบออนไลน์ซื้อบัตรเข้าชมล่วงหน้า ระยะเปิดการแข่งขัน จัดแยกโซนนักกีฬา เจ้าหน้าที่และผู้ชม จำกัดจำนวนคนไม่ให้แออัด (1คนต่อ 4 ตารางเมตร) จัดระบบระบายอากาศที่ดี

สำหรับผู้ที่ไม่ได้ทำการแข่งขันต้องสวมหน้าอนามัยตลอดเวลา สำหรับเจ้าหน้าที่ สังเกตอาการตนเอง หากมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก ให้หยุดงานและพบแพทย์ทันที หมั่นล้างมือบ่อย ๆ หลังสัมผัส หยิบจับสิ่งของ สำหรับนักกีฬา ต้องผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ก่อนทำการแข่งขัน สังเกตอาการตนเองสม่ำเสมอ หากมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ แจ้งโค้ชหรือหัวหน้าทีมให้ทราบ หยุดเข้าร่วมการแข่งขันและพบแพทย์ทันที และหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกัน เช่น แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว สำหรับผู้ชม ต้องผ่านจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย ตลอดการรับชม เพื่อป้องกันน้ำลายหรือละอองฝอยเมื่อมีการตะโกนเชียร์/พูดคุยเสียงดัง, ล้างมือบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก และเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ขณะต่อแถวและนั่งชม

“สิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดระลอก 2 คือ ประชาชนทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันเข้มมาตรการป้องกันตนเอง ป้องกันครอบครัว มาตรการกิจการร้านค้า/สถานประกอบการ ต้องเข้มงวดอย่างเคร่งครัด สร้างวิถีใหม่ชีวิตใหม่ ด้วยการพร้อมใจกันคัดกรองตนเองก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง ตระหนักทุกครั้งเมื่อเข้าพื้นที่เสี่ยง” นพ.บัญชากล่าว

Add new comment