“อนุทิน” ลงนามแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน

Thu, 2020-10-01 19:11 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

“อนุทิน ชาญวีรกูล” ลงนามแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงรักษาราชการแทน ขณะที่ปลัดสธ. ทำหนังสือด่วนที่สุดแต่งตั้งขรก.รักษาราชการ รวม 8 ท่าน

เมื่อวันที่ 1 ต.ค.2563 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1008/2563 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน โดยคำสั่งระบุว่า ด้วยคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี(นักบริหาร) ประเภทบริหารระดับสูงจำนวน 5 ราย และขณะนี้อยู่ระหว่างนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 46 แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 จึงแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนจำนวน 5 ราย ดังนี้

1.พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต

2.นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย

3.นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค

4.นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

5.พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันเดียวกันนพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงรองปลัด สธ. อธิบดีกรมทุกกรม เลขาธิการ อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระบุถึงการแต่งตั้งข้าราชการ ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้สั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน และรักษาการในตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 8 ราย ดังนี้

1.พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต

2.นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย

3.นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค

4.นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

5.พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

6.นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการฯ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

7.นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการฯ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

8.นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์รักษาราชการตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม