"ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม" องคมนตรี มอบรางวัล “ 4 แพทย์ดีเด่นแพทยสภา”

Fri, 2020-10-09 23:40 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

แพทยสภา ถือฤกษ์ดี จัดงานวันสถาปนาแพทยสภา ครบรอบ 52 ปี วันที่ 9 ตุลาคม 2563 จัดงานเชิดชูเกียรติแพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจำปีพุทธศักราช 2563 ปีนี้ผู้ได้รับรางวัลมี 4 ท่าน

เมื่อวันที่ 9 ต.ค.ที่ผ่านมา ที่อาคารสภาวิชาชีพ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจำปีพุทธศักราช 2563 จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. พลอากาศตรี นายแพทย์ทวีพงษ์ ปาจรีย์ แพทย์ดีเด่นแพทยสภา ด้านบริหาร

2. นายแพทย์จรัส วัชรประภาพงศ์ แพทย์ดีเด่นแพทยสภา สาขาแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน

3. ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ จิตต์เจริญ แพทย์ดีเด่นแพทยสภา ด้านอาจารย์แพทย์

4. นายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์ แพทย์ดีเด่นแพทยสภา ด้านผู้อุทิศตนเพื่อสังคมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

สำหรับแพทย์ดีเด่นแพทยสภานั้น คณะกรรมการแพทยสภาจะมีการคัดเลือกเป็นการประจำทุก ๆ 2 ปี เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติให้สาธารณชนได้รับทราบถึงการทำงานของแพทย์ที่ปฏิบัติดีเด่น ทางด้านการครองตน ครองคน และครองงาน โดยในปีนี้คณะอนุกรรมการสรรหาแพทย์ดีเด่นของแพทยสภา ซึ่งมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ เป็นประธานอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาสรรหาแพทย์ดีเด่นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้ง โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ราชวิทยาลัย และสมาคมชมรมวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพด้านการแพทย์ ประมาณ 1,120 แห่ง ในจำนวนนี้คณะอนุกรรมการฯ ได้แบ่งกลุ่มรายชื่อบุคคลที่เสนอแพทย์ดีเด่นมายังแพทยสภา 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหาร โรงพยาบาล อาจารย์แพทย์ โรงเรียนแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก คณะอนุกรรมการฯ จะเดินทางไปสัมภาษณ์ รวบรวมข้อมูล และเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงานจริงของแพทย์ที่ได้รับการคัดเลือก

Add new comment