ประชุมคณะกรรมการชมรมเภสัชกร รพช. ขับเคลื่อนงานสุขภาพ 5 ด้าน

Fri, 2020-11-06 17:48 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

ประชุมกก.ชมรมเภสัชกร รพ.ชุมชน เดินหน้าแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนด้านสุขภาพ 5 ด้าน ทั้ง “ความปลอดภัยด้านอาหารและลดปัจจัยเสี่ยงเอ็นซีดี - พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ - ลดความแออัดใน รพ. - การดำเนินงาน RDU – AMR - วางแผนอัตรากำลังคน”

เมื่อวันที่ 5-6 พ.ย. 2563 ชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมคณะกรรมการชมรม ณ โรงแรมพาโค่ เขาใหญ่ บาย โบนันซ่า จังหวัดนครราชสีมา เพื่อวางแผนการดำเนินงานในปี 2564 และติดตามความคืบหน้าการกำหนดตำแหน่งชำนาญการพิเศษของหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ในโรงพยาบาลชุมชน

โดย ภก.ทรงวุฒิ สารจันทึก ประธานชมรมฯ กล่าวว่า ได้นำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของการขับเคลื่อนด้านสุขภาพ ของกระทรวงสาธารณสุข มาเป็นกรอบในการวางแผนงานโครงการ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงาน ของเภสัชกรและเครือข่ายด้านสุขภาพในทุกโรงพยาบาลชุมชน 5 ด้าน ได้แก่ 1.การดำเนินงานความปลอดภัยด้านอาหารและลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 2.การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 3.การลดความแออัดในโรงพยาบาล 4.การดำเนินงานป้องกันและควบคุมเชื้อดื้อยา RDU – AMR และ 5.วางแผนอัตรากำลังคน

ทั้งนี้ ชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดเป้าหมาย การดำเนินงาน ระยะปี 2563 – 2565 ของชมรมฯ ให้ “เภสัชกรโรงพยาบาลชุมชนสร้างความเชื่อมั่น วางใจ ปลอดภัย เติบโตไปด้วยกัน เพื่อประชาชนสุขภาพดี”

ซึ่งแผนการพัฒนา 5 ด้าน สอดคล้องกับแผนการพัฒนาเขตสุขภาพทั้ง 12 เขต และส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข ในระดับโรงพยาบาลชุมชน ผ่านเครือข่ายเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน กระทรวงสาธารณสุข กว่า 4,000 คน ทั่วประเทศ โดย ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพและเครือข่ายด้านสุขภาพต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยนด้านยา และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ นอกจากนี้ ยังมีแผนงานด้านการสื่อสารสารสนเทศทางยา ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทั้งนี้ มีคณะกรรมการชมรม ที่เป็นตัวแทนจากทุกเขตสุขภาพ ทั้ง 12 เขต เข้าร่วมประชุมหารือ และกำหนดแผนงานติดตาม กำกับ และสรุปผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

Add new comment