“อนุทิน” ย้ำเร่งโอนงบบัตรทองปี 64 ลงหน่วยบริการใน พ.ย.นี้

Sun, 2020-11-08 10:01 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

“อนุทิน” ย้ำ สปสช.เร่งกระจายงบบัตรทอง ปี 64 ลงหน่วยบริการภายใน พ.ย. นี้ หลังลงนามประกาศตามมติ บอร์ดฯ พร้อมให้ยกร่างพระราชกฤษฎีการองรับการจัดสรรเงินส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคครอบคลุมสิทธิข้าราชการและประกันสังคมในอนาคต

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2563 ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบการปรับร่างประกาศหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 โดยที่มาของการปรับแก้ไขเนื่องจากได้รับการตั้งข้อสังเกตทักท้วงและขอให้พิจารณาทบทวนเนื้อหาบางส่วน เนื่องจากมีบางส่วนอาจจะไม่สอดคล้องกับ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 และได้มอบให้คณะอนุกรรการด้านกฎหมายนำไปปรับปรุงในรายละเอียดเมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2563 ที่ผ่านมา และได้นำร่างประกาศหลักเกณฑ์ฯ ที่ปรับปรุงกลับมาเสนอในวันนี้

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายได้ปรับปรุงร่างประกาศหลักเกณฑ์ฯ ในหลายประเด็น โดย 2 ประเด็นหลักที่หารือในที่ประชุม คือ

1.งบประมาณเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในการเสนองบประมาณขาขึ้นนั้นเป็นการจัดทำงบประมาณสำหรับคนไทยทุกคน 60 กว่าล้านคน แต่ในส่วนของงบประมาณขาลงนั้นแม้ในมาตรา 5 ของ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 จะกำหนดไว้ว่าคนไทยทุกคนได้สิทธิ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เคยให้คำวินิจฉัยไว้แล้วว่าสามารถกระทำได้ คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายจึงเสนอให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีมติยืนยันการจัดสรรดังกล่าว ตามที่ได้เคยเสนองบต่อคณะรัฐมนตรีไว้ อย่างไรก็ตามคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายเสนอว่า ในอนาคตคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติควรเสนอการออกพระราชกฤษฎีกามารองรับต่อไป
 

2.หลักเกณฑ์การบริหารเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพของเขต 13 กทม. มีแนวทางการจ่ายค่าบริการแบบ Value Based หรือการจ่ายเงินแบบมุ่งเน้นคุณค่า และให้อำนาจคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ (อปสข.เขต 13) ในการบริหารเงินอย่างมาก ซึ่งแตกต่างจากเขตอื่นๆ ทั่วประเทศ จึงขอให้บอร์ด สปสช.ยืนยันมติอีกครั้ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการในที่ประชุมได้อภิปรายว่าประเด็นนี้เป็นเรื่องของการตีความกฎหมาย และยืนยันว่าแนวการปฏิบัติที่เคยดำเนินการมาถูกต้องตามกฎหมายเช่นกัน เพราะเป็นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา 18(14) ท้ายที่สุดบอร์ด สปสช.จึงมีมติเห็นชอบร่างประกาศหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2564 ฉบับแก้ไข พร้อมยืนยันมติให้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยบริการต่อไป โดยให้ สปสช. นำร่างฯ กลับไปพิจารณาความถูกต้องเรียบร้อยและเสนอคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายกลั่นกรองอีกครั้งก่อนจะเสนอให้นายอนุทินลงนาม ทั้งนี้นายอนุทินได้ย้ำให้ สปสช.เร่งดำเนินการโอนงบประมาณหลังจากได้ลงนามแล้วภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 นี้

นอกจากนี้ บอร์ด สปสช. ยังได้มอบหมายให้ สปสช. ไปดำเนินการริเริ่มยกร่างพระราชกฤษฎีกาฯ และเจรจากับกรมบัญชีกลางและสำนักงานประกันสังคมในการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ผู้ใช้สิทธิของทั้ง 2 กองทุนในอนาคตด้วยเช่นกัน โดยให้นำเข้าหารือในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างความกลมกลืนในระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ ร่วมกับที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป

Add new comment