ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) กระตุ้นจิตสำนึกบุคลากร ไม่ยอมรับ ไม่ทนการโกง สร้างเครือข่ายป้องกันทุจริตให้ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล พร้อมมอบโล่เกียรติคุณให้กับ 15 หน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงสาธารณสุข ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2563 ระดับ AA และ A

นายอนุทินกล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนดเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อต้องการให้คนไทยมีความซื่อสัตย์สุจริต ยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต มุ่งสร้างความสุขให้ประชาชน ควบคู่กับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการสร้างความตระหนัก ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต ซึ่งนับเป็นความภูมิใจของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่จะร่วมกันประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนในการไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชัน และร่วมสร้างวัฒนธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในกระทรวงสาธารณสุขอย่างจริงจัง ภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” 

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดทิศทางการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยจัดทำแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และกำหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลูกและปลุกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม และเครือข่าย) มุ่งเน้นให้เกิดการป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ และมีการบริหารงานที่โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

พร้อมกันนี้บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเจตนารมณ์ว่า จะซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ จะเป็นคนดี มีคุณธรรมประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริต และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หากินบนความทุกข์ยากของประชาชน พร้อมถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรมดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ทั้งนี้ 15 หน่วยงานที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสุขภาพจิต กรมการแพทย์ กรมอนามัย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว องค์การเภสัชกรรม และสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

เรื่องที่เกี่ยวข้อง