บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ร่วมต้านคอร์รัปชัน ไม่ใช้ตำแหน่งหากินกับปชช.

Wed, 2020-12-02 10:15 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) กระตุ้นจิตสำนึกบุคลากร ไม่ยอมรับ ไม่ทนการโกง สร้างเครือข่ายป้องกันทุจริตให้ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล พร้อมมอบโล่เกียรติคุณให้กับ 15 หน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงสาธารณสุข ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2563 ระดับ AA และ A

นายอนุทินกล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนดเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อต้องการให้คนไทยมีความซื่อสัตย์สุจริต ยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต มุ่งสร้างความสุขให้ประชาชน ควบคู่กับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการสร้างความตระหนัก ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต ซึ่งนับเป็นความภูมิใจของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่จะร่วมกันประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนในการไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชัน และร่วมสร้างวัฒนธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในกระทรวงสาธารณสุขอย่างจริงจัง ภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” 

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดทิศทางการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยจัดทำแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และกำหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลูกและปลุกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม และเครือข่าย) มุ่งเน้นให้เกิดการป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ และมีการบริหารงานที่โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

พร้อมกันนี้บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเจตนารมณ์ว่า จะซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ จะเป็นคนดี มีคุณธรรมประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริต และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หากินบนความทุกข์ยากของประชาชน พร้อมถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรมดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ทั้งนี้ 15 หน่วยงานที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสุขภาพจิต กรมการแพทย์ กรมอนามัย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว องค์การเภสัชกรรม และสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

Comments

Submitted by เจอตอไม่กล้าแตะ? on
“อนุทิน” ติดตามเอาผิดทุกส่วนเกี่ยวข้องผู้รับเหมาทิ้งงาน รพ. 100 แห่ง เสียหายราวพันล้าน Mon, 2019-08-12 12:40 -- hfocus team ............................................................................................................................................................................................................ รัฐมนตรีว่าการ สธ.มอบ “สาธิต” ติดตามประเด็นผู้รับเหมาก่อสร้างทิ้งงาน รพ.100 แห่ง หาสาเหตุถูกกลั่นแกล้ง หรือมีปัญหาอะไร พร้อมตรวจสอบทุกระดับ โดยเฉพาะผู้เกี่ยวข้องในกระทรวงฯ ทั้งกก.ตรวจการจ้าง - กก.ตรวจรับงาน ........... เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2562 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการติดตามเอาผิดผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลขนาดต่างๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 653 ล้านบาท ว่า เรื่องนี้ตนได้มอบหมายให้นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ช่วยติดตาม เพราะท่านเป็นทนายความที่มีความรู้ทางด้านกฎหมาย นอกจากนี้ ยังได้มอบ นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลความเสียหาย และข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งดำเนินการในเรื่องดังกล่าวด้วยว่าเหตุที่การก่อสร้างล่าช้า และผู้รับเหมาทิ้งงานเป็นเพราะอะไร มีการกลั่นแกล้งอะไรหรือไม่ มีปัญหาเรื่องเงินอะไรหรือไม่ ซึ่งพยายามให้ความเป็นธรรมกับผู้รับเหมาอยู่แล้ว เรื่องนี้ตรวจสอบไม่ยาก ........... ผู้สื่อข่าวถามว่า ขณะนี้ได้รับรายงานความเสียหายเพิ่มขึ้นหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตนยังไม่ได้รับรายงานในรายละเอียด แต่เบื้องต้นเชื่อว่าความเสียหายน่าจะถึง 1 พันล้านบาท เกี่ยวกับที่มีผู้รับเหมาปล่อยงานทิ้งไว้อย่างนั้น สัญญาก็ไม่มายกเลิก คร่าวๆ ประมาณ 100 โรงพยาบาล ซึ่งตนหวังว่าจะไม่มีโครงการใหญ่ๆ อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้หากมีความผิดจริง เรื่องนี้ต้องยึดเงินค้ำประกัน ขึ้นบัญชีดำผู้รับเหมาก่อสร้าง และเข้าสู่กระบวนการสรรหาผู้รับเหมารายใหม่ และถ้ามีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาเดิมก็ต้องไปตามฟ้องจากผู้รับเหมารายเก่าต่ออีก ............ “จริงๆมีกระบวนการที่สามารถทำได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว แต่ทำไมไม่ทำ ไม่เห็นต้องปล่อยมาจนถึงวันนี้ ไม่ปล่อยให้ล่าช้า แล้วถ้าล่าช้าเพราะอะไร ถ้าบอกว่าล่าช้าเพราะคนไม่มาทำงาน แบบนี้จะแกล้งโง่ไปถึงไหน จะไปกลัวเขาฟ้องกลับได้อย่างไรในเมื่อเขาทำผิดสัญญา และเป็นเรื่องที่กระทรวงต้องติดตาม และทวงถามไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย” นายอนุทิน กล่าว ............. นายอนุทิน กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบโครงการเหล่านี้ด้วย เพราะกระทรวง เป็นเจ้าของโครงการ คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการตรวจรับงาน ต้องมีการตรวจสอบเรื่องนี้ด้วย ใครที่เกี่ยวข้องต้องถูกตรวจสอบ https://www.hfocus.org/content/2019/08/17517

Submitted by Anonymous on
อนุทิน’ จับมือ ‘สาธิต’ เอาผิดผู้รับเหมาสร้างความเสียหายให้ สธ. ปี 62 พบทิ้งงานกว่า 653 ล้านบาท Sat, 2019-08-10 09:36 -- hfocus ........................................................................................................................................................................................................... “อนุทิน” จับมือ “สาธิต” เอาผิดผู้รับเหมาทิ้งงาน ที่สร้างความเสียหายให้กระทรวงสาธารณสุข เผยปี 62 พบทิ้งงานวงเงินกว่า 653 ล้านบาท เรียกคืนเงินที่ควรเป็นของชาติ สาเหตุการทิ้งงานส่วนใหญ่มาจากการแข่งขันเสนอราคาที่ต่ำเพื่อให้ได้งาน รวมทั้งการจ้างบริษัทอื่นมาทำงานแทน .................. เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวกับผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขว่า ได้มอบให้ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ท่านเป็นนักกฎหมาย ช่วยจัดการปัญหาผู้รับเหมาทิ้งงาน ที่ทำให้เกิดความเสียหายในกระทรวงสาธารณสุข การบริการประชาชนไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ .................. โดยในปีงบประมาณ 2562 พบการทิ้งงาน ในวงเงินกว่า 653 ล้านบาท เป็นการก่อสร้างประเภทปีเดียว 10 รายการ และผูกพัน 10 รายการ สาเหตุจากผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง ขาดแคลนแรงงาน ส่วนหนึ่งมาจากการแข่งขันเสนอราคาที่ต่ำเพื่อให้ได้งาน รวมทั้งการจ้างบริษัทอื่นมาทำงานแทน จึงมีปัญหาการทิ้งงานเกิดขึ้น ....................... “ผมและ รมช.สธ. จะร่วมกันติดตามเพื่อเรียกคืนเงินที่ควรเป็นของชาติและจะจัดการอย่างเข้มงวดไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะนี้อีก” นายอนุทินกล่าว https://www.hfocus.org/content/2019/08/17503

Submitted by Anonymous on
“สาธิต” ฉุน สธ.จัดการผู้รับเหมาทิ้งงานไม่ได้ จี้ สบส.อย่าปล่อยปัญหาจนใกล้หมดสัญญา Thu, 2019-10-03 17:03 -- hfocus team ............................................................................................................................................................................................................ รมช.สธ.เผยปัจจุบันมีผู้รับเหมาทิ้งงาน 25 โครงการ เป็นหลายบริษัทเข้าดำเนินการ เตรียมเรียกสธ.หารือใหม่ หลังข้อกฎหมายขึ้นบัญชีดำกลุ่มรับเหมาทิ้งงานไม่ได้ ติง สบส. เป็นผู้ตรวจรับงาน แต่ละงวด หากเห็นปัญหาต้องรีบแจ้ง เพื่อหาทางแก้ไข ไม่ใช่ปล่อยล่วงเลยจนใกล้หมดสัญญา .................. เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข(รมช.สธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการติดตามกรณีผู้รับเหมาทิ้งงานกระทรวงสาธารณสุข รวมวงเงินกว่า 660 ล้านบาท ว่า เท่าที่รวบรวมข้อมูล ตอนนี้มี 25 โครงการ มีผู้รับเหมาอยู่หลายบริษัท ซึ่งบางบริษัทรับหลายโครงการ ก่อนหน้านี้ ตนได้สั่งการให้ผู้เกี่ยวข้องไปดำเนินการจัดทำแบล็กลิสต์ บริษัทที่มีปัญหาทิ้งงานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อแจ้งให้กับหน่วยงานภายในกระทรวงทราบ จะได้ไม่ร่วมจัดซื้อจัดจ้างกับผู้รับเหมาเหล่านี้อีก แต่ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงฯ กลับบอกว่าทำไม่ได้ เพราะอาจจะเข้าข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกีดกัน ผู้รับเหมาเหล่านี้ยังมีสิทธิ เพราะยังไม่ได้ถูกขึ้นแบล็กลิสต์จากกรมบัญชีกลาง เรื่องนี้ต้องเรียกผู้เกี่ยวข้องมาทำความเข้าใจใหม่ เพราะไม่เห็นว่าเราจะผิดอะไร เพราะที่สั่งก็ให้ทำเป็นบัญชีแจ้งภายในหน่วยงานของกระทรวงเท่านั้น และจะมีการคาดโทษด้วยหากมีใครยังไปทำสัญญากับบริษัทที่ถูกคาดโทษ ................. รมช.สธ. กล่าวว่า เรื่องนี้ เดิม นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในขณะนั้นเป็นประธานคณะกรรมการสอบเรื่องนี้ แต่ตอนนี้นพ.ประพนธ์ เกษียณอายุราชการแล้ว อยู่ระหว่างการแต่งตั้งประธานใหม่ ส่วนตัวรออยู่ว่าจะเป็นใคร แล้วจะแทงหนังสือกลับไป ถึงอย่างไรก็ต้องมีบัญชีสำหรับกระทรวงสาธารณสุข ว่ามีบริษัทผู้รับเหมาอะไรบ้างที่มีปัญหา ถ้าทำไม่ได้ในทางกฎหมายก็อาจจะทำเป็นการภายใน ............... นายสาธิต กล่าวด้วยว่า เมื่อวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา ตนได้มอบนโยบายให้กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) โดยเฉพาะกองแบบแผน ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่ไปตรวจรับงาน ตนได้กำชับว่าในการตรวจรับงาน แต่ละงวดๆ ซึ่งจะเห็นปัญหาต่างๆ หากพบเจอต้องรีบแจ้ง เพื่อหาทางแก้ไข ไม่ใช่ปล่อยให้ปัญหาล่วงเลยมาจนถึงช่วงที่ใกล้หมดสัญญากัน กลายเป็นดินพอกหางหมู สุดท้ายมันจะทำให้การบริหารจัดการสัญญาล้มเหลว จะบอกเลิกก็เลิกยาก เพราะการที่จะหาผู้รับเหมาคนใหม่มาใช่เรื่องง่าย เงินที่เหลือกับงานที่เหลืออาจจะทำไม่ได้เนื้องาน งบอาจจะเหลือไม่พอที่จะทำให้ผู้รับเหมารายใหม่ทำงานแล้วจะได้กำไร มีกำลังใจในการทำงานได้ ดังนั้นนี้ต้องทำจริงจัง จะได้ไม่มีปัญหาแบบที่เผชิญอยู่ ผู้รับเหมาทิ้งงานไปแบบนี้อีก https://www.hfocus.org/content/2019/10/17861

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม