กรมอนามัย ออกหลักเกณฑ์อบรมผู้ประกอบกิจการและสัมผัสอาหารผ่านระบบดิจิทัล

Sat, 2020-12-05 16:11 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล พ.ศ. 2563 ในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 1 ปี   ช่วยให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารสามารถอบรมได้สะดวก และทันตามที่กฎหมายกำหนด

วานนี้ (4 ธันวาคม 2563) นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังการประชุมรับฟังข้อมูลเรื่อง “การอบรมผู้ประกอบกิจการ–ผู้สัมผัสอาหาร” จากผู้ประกอบกิจการ ผู้แทนกรุงเทพมหานคร สมาคมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอย และสมาคมผู้ค้าปลีกไทย  เพื่อร่วมหารือแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย ว่า ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล พ.ศ. 2563 ขณะนี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้เป็นเวลา 1 ปี เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารสามารถอบรมได้สะดวก และทันตามที่กฎหมายกำหนดนอกเหนือจาก       ระบบปกติ พร้อมทั้งได้จัดทำสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบดิจิทัลให้หน่วยจัดอบรมนำไปใช้ได้ทันที โดยเนื้อหาหลักสูตรอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ประกอบด้วยทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อาทิ มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร  สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร และกฎหมาย      ที่เกี่ยวข้องกับผู้สัมผัสอาหาร  เป็นต้น

​“ทั้งนี้ ผู้ประกอบการกิจการและผู้สัมผัสอาหารที่ผ่านการอบรม จะส่งผลให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่น     ด้านความสะอาด ปลอดภัย ได้รับบริการที่ถูกสุขลักษณะที่ดี ผู้ประกอบกิจการมีคุณภาพมาตรฐานในการ    จัดการด้านอาหาร และผู้ประกอบกิจการ สามารถต่ออายุการขอใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง          จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร และผู้สัมผัสอาหารอาจได้รับการจ้างงานต่อ ดังนั้น          ผู้ที่ยังไม่ผ่านการอบรมสามารถสมัครเพื่อขอรับการอบรมผ่านระบบดิจิทัล หรือผ่านทางเว็บไซต์กรมอนามัย https://mooc.anamai.moph.go.th/foodhandler/ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป” นพ.สุวรรณชัย กล่าว

 

Comments

Submitted by preechaintree on
อยากให้ควบคุมผู้ประกอบอาหารที่ชอบเอามือไปสัมผัสอาหาร และเด็กเสริฟที่ชอบเอามือไปสัมผัสอาหารและด้านในของภาชนะบรรจุอาหาร

Add new comment