ชมรม ผอ.รพ.สต. ขอ “อนุทิน” เร่งรัดเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทำงานโควิด-19

Wed, 2020-12-16 18:54 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

ชมรมผอ.รพ.สต.ทำหนังสือถึง “อนุทิน” ร้อง 5 ข้อส่งเสริมสร้างขวัญกำลังใจความก้าวหน้าในตำแหน่งราชการแก่บุคลากรสาธารณสุขปฏิบัติงานโควิด ทั้งเบิกจ่ายค่าตอบแทน-เลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ ฯลฯ

นายสมศักดิ์ จึงตระกูล ประธานชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(ประเทศไทย) ทำหนังสือถึงนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) เรื่องขอได้โปรดส่งเสริมสร้างขวัญกำลังใจความก้าวหน้าในตำแหน่งราชการแก่บุคลากรสาธารณสุข ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)

โดยใจความในหนังสือระบุว่า ชมรมฯ ขอความกรุณาท่านอนุทิน และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนสร้างขวัญกำลังใจความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ข้าราชการสาธารณสุข ในรพ.สต. ที่ปฏิบัติงานโควิด-19 ดังนี้

1.ขอกระทรวงสาธารณสุข จัดสรรเม็ดเงินงบประมาณปี 2564 เพื่อกำหนดตำแหน่งผอ.รพ.สต. ที่ ก.พ.อนุมัติตำแหน่งเป็นนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ/เจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับอาวุโส ในรพ.สต. ทีได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิปี 2563-2564 จำนวน 2,500 ตำแหน่ง เท่ากับจำนวนที่กระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าหมาย 2,500 ทีมในปี 2564

2.ขอกระทรวงสาธารณสุข นำเสนอคณะรัฐมนตรี ขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่งข้าราชการสายงานทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงาน..ผู้มีวุฒิปริญญาที่ตรงกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ปรับปรุงกำหนดตำแหน่งของข้าราชการผู้นั้นจากตำแหน่งสายงานทั่วไป เป็นตำแหน่งสายงานวิชาการในระดับตำแหน่งเทียบเคียงตำแหน่งเดิมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญของ ก.พ.เป็นกรณีพิเศษ โดยยกเว้นการสอบแข่งขันตามนัยมาตรา 55 แห่งพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

3 ขอกระทรวงสาธารณสุขนำเสนอคณะรัฐมนตรี คัดเลือกลูกจ้างประจำผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด บรรจุเป็นข้าราชการเป็นกรณีพิเศษ

4.ขอกระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานโควิดระหว่างเดือนมีนาคม-กันยายน 2563 ให้เป็นไปตามมติครม.เมื่อวันที่ 15 เม.ย.2563 ทั้งนี้ หากส่วนราชการมีปัญหาข้อขัดข้องไม่ได้ออกคำสั่งรองรับการปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคโควิด ก็ขอให้กระทรวงสาธารณสุขให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานออกหนังสือรับรองการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยยึดประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 (ฉบับ 5) พ.ศ.2563 ทั้งนี้ เพราะบุคลากรระดับพื้นที่ทุกคนได้ปฏิบัติงานตามประกาศกระทรวงฯ ในฐาน เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ จริง

5.ขอกระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดให้ส่วนราชการพิจารณาความดีความชอบเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิดให้เป็นไปตามมติครม.วันที่ 15 เม.ย.2563

ทั้งนี้ ชมรม ผอ.รพ.สต.(ประเทศไทย) ขอวันนัดท่านรองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการ สธ. และหรือท่านสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการ สธ. เพื่อนำคณะกรรมการชมรมฯ และผู้แทนกลุ่มเจ้าพนักงาน สายงานทั่วไปเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือและคารวะเนื่องในวันสิ้นปีเก่า 2563 และสวัสดีปีใหม่ 2564

อนึ่ง สามารถอ่านรายละเอียดหนังสือข้อเรียกร้องและเหตุผลได้ตามไฟล์แนบด้านล่าง

Add new comment