ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. มีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งตั้ง น.พ.โสภณ เมฆธน เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้ง

นพ.โสภณ เกิดวันที่ 1 ต.ค.2500 สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุข ช่วงปี 2558-2560 หลังเกษียณอายุราชการเมื่อปี 2560 ก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร ต่อมาดำรงตำแหน่งประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม(อภ.)และเพิ่งครบวาระไปเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา