“หมอวิชัย เทียนถาวร” นั่งอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

Fri, 2021-03-05 12:29 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

“หมอเกียรติภูมิ” ปลัด สธ.ในฐานะ นายกสภาสถาบันพระบรมราชชนก ลงนามประกาศ “นพ.วิชัย เทียนถาวร” ดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

เมื่อวันที่ 4 มี.ค.2564 ที่ผ่านมา นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ในฐานะนายกสภาสถาบันพระบรมราชชนก ลงนามในประกาศสภาสถาบันพระบรมราชชนก ฉบับที่ 1 / 2564 เรื่อง ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

โดยระบุว่า ตามที่สภาสถาบันได้ดำเนินการสรรหาอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ตามข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิการได้มา ซึ่งอธิการบดี พ.ศ.2526 ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา ซึ่งอธิการบดี(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2564 และประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนกฉบับที่ 1/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2564 และได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ซึ่งได้ดำเนินการสรรหาผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองที่สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนกจำนวน 3 คน และสภาสถาบันจัดให้มีการรับฟังวิสัยทัศน์ แนวนโยบาย แผนการบริหารจัดการ แผนพัฒนาสถาบัน และร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี เพื่อเป็นผู้นำองค์กรบริหารจัดการ และพัฒนาสถาบันพระบรมราชชนกที่เป็นสถาบันอุดมศึกษา ให้มีการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และมีความมั่นคง เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่จัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

ประกอบกับมติสภาสถาบันพระบรมราชชนก ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564 วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เห็นชอบให้ นพ.วิชัย เทียนถาวร เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

นพ.วิชัย เทียนถาวร

Add new comment