6 ข้อปฏิบัติ “ ผู้มีความเสี่ยงสูง” เมื่อต้องอาศัยร่วมกับผู้อื่นในบ้าน

Thu, 2021-04-22 21:40 -- hfocus infographic
Print this pagePrint this page

กรมอนามัย เตือนผู้มีความเสี่ยงสูง หากติดเชื้อสามารถแพร่ไปสู่คนในครอบครัวได้  แนะข้อปฏิบัติ สังเกตอาการตนเอง พร้อมกักตัวเอง 14 วัน เลี่ยงคลุกคลีคนในครอบครัวเด็ดขาด

 
เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2564 นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ขณะนี้ประชาชนในทุกพื้นที่ต่างเฝ้าระวังโรคโควิด19    โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ  หรือมีการพบปะกับผู้ติดเชื้อในพื้นที่ปิด อากาศไม่ถ่ายเท ฯลฯ ทั้งนี้  ให้สังเกตอาการตนเอง หากพบว่ามีไข้ ไอ จาม   มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส เหนื่อยหอบ หรือมีอาการที่พบเพิ่ม คือ ตาแดง มีผื่นแดงตามตัว น้ำมูก น้ำตาไหล สามารถวัดความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด ซึ่งปัจจุบันสามารถตรวจวัดเบื้องต้นได้ง่าย ๆ โดยไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาล แต่สามารถใช้เครื่องมือขนาดเล็ก เช่น Smart Phone , Smart Watch  ที่มีระบบ Sensor หรือเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดปลายนิ้วแบบพกพา (Pulse Oximeter) วัดค่าออกซิเจนได้ หากพบต่ำกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ แสดงว่ามีหรืออาจมีภาวะพร่องออกซิเจนแบบไม่แสดงอาการ ต้องรีบปรึกษาหรือไปพบแพทย์ทันที

นพ.สุวรรณชัย กล่าวว่า ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง หากอาศัยอยู่ภายในบ้านร่วมกับผู้อื่น ควรปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้ 1. หยุดงาน หยุดเรียน ไม่ออกไปนอกบ้านหรือที่พักอาศัย ไม่เดินทางไปที่ชุมชนหรือที่สาธารณะอย่างน้อย 14 วัน นับแต่วันที่เดินทางจากพื้นที่ระบาด หรือวันสุดท้ายที่สัมผัสผู้ป่วย 2. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดบุคคลอื่น โดยเฉพาะในห้องที่ใช้เครื่องปรับอากาศ หากจำเป็น ต้องสวมหน้ากากอนามัย และอยู่ห่างกันไม่น้อยกว่า 2 เมตร ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที  ไม่คลุกคลีกับเด็กและผู้สูงอายุในบ้านโดยเด็ดขาด 3.สังเกตอาการตัวเองและวัดไข้ทุกวัน หากมีไข้สูงกว่า 37.5 เซลเซียส ร่วมกับอาการผิดปกติทางผิวหนัง ไอ หรืออาการทางระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ ให้รีบไปพบแพทย์

4. ในแต่ละวันให้รวบรวมขยะ หน้ากากอนามัยไว้ในถุง ก่อนทิ้งให้ใส่น้ำยาฟอกขาว 2 ฝา ก่อนใส่ถุงอีกชั้น ปิดปากถุงให้สนิท 5. กินอาหารที่มีประโยชน์ ปรุงสุก สะอาด พักผ่อนให้เพียงพอ และ 6.หากิจกรรมผ่อนคลายเพื่อลดภาวะเครียด อีกทั้ง ต้องแยกห้องนอน ห้องน้ำให้ชัดเจน ให้แยกห่างจากผู้สูงอายุ ผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรังให้มากที่สุด พร้อมทั้งแยกอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว แยกการกินอาหารและการใช้ห้องน้ำ ห้องส้วมออกจากผู้อื่น แต่หากไม่สามารถแยกห้องได้ ให้ผู้อื่นใช้ห้องน้ำก่อน ส่วนผู้แยกกักตัวใช้เป็นคนสุดท้าย พร้อมทำความสะอาดให้เรียบร้อย เปิดประตูหน้าต่าง เพื่อให้มีการระบายอากาศสู่ภายนอกเป็นระยะ และปิดประตูด้านที่เชื่อมต่อกับคนอื่นภายในบ้านจะเปิดได้เมื่อจำเป็นเท่านั้น ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเข้าไปประเมินตนเองผ่านแอปพลิเคชัน

  

 

Add new comment