ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สำนักงาน ก.พ. ร่วมกระทรวงสาธารณสุข จัดทำแผนปฏิรูปกำลังคนและภารกิจบริการด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ย้ำให้ความสำคัญบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ขออย่าแชร์ข้อมูลเท็จ หวั่นส่งผลขวัญกำลังใจบุคลากรฯ

ตามที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์การสังคมออนไลน์ในแวดวงสาธารณสุขที่มีการแชร์ข้อมูลว่า สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เตรียมไม่บรรจุอัตรากำลังข้าราชการนักศึกษาจบแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์หลังปี 2564 แต่ทางกระทรวงสาธารณสุข ให้ข้อมูลไม่ต้องกังวล เนื่องจากมีการเตรียมความพร้อมเรื่องนี้แล้วนั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 30 เม.ย.2564 ที่ผ่านมา งานสื่อสารองค์กรของ สำนักงาน ก.พ. แจงกรณีดังกล่าวว่า จากข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผู้แชร์ข้อมูลว่า "นักศึกษาแพทย์และทันตแพทย์ เมื่อจบการศึกษาแล้ว จะไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการในระหว่างชดใช้ทุน และขึ้นอยู่กับการจัดสรรตำแหน่งที่ว่างจากการเกษียณ โดยในปี 2564 จะเป็นปีสุดท้ายที่จะบรรจุเป็นข้าราชการ หลังจากนี้สถานะอาจจะเป็นลูกจ้างทั่วไป แต่จบการศึกษามายังต้องใช้ทุนอยู่เหมือนเดิม"

สำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ขอเรียนว่า ข้อความดังกล่าวเป็นการให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง เนื่องจากที่ผ่านมาการบริหารอัตรากำลังเพื่อบรรจุนักศึกษาแพทย์และทันตแพทย์ ตั้งแต่ปี 2547 -2563 นั้น คปร. ได้จัดสรรอัตราข้าราชการให้กับกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งสิ้น 122,430 ตำแหน่ง โดยในจำนวนนี้เป็นตำแหน่งนายแพทย์และทันตแพทย์ รวม 25,035 ตำแหน่ง (นายแพทย์ 19,275ตำแหน่ง และทันตแพทย์ 5,760 ตำแหน่ง)

อีกทั้ง คปร. สำนักงาน ก.พ. และกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกันจัดทำ "แผนปฏิรูปกำลังคนและภารกิจบริการด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข"ซึ่งประกอบด้วย 3 มาตรการหลักที่จะต้องดำเนินการ ได้แก่ มาตรการที่ 1 ปฏิรูประบบบริการเพื่อก้าวข้ามความขาดแคลนกำลังคน มาตรการที่ 2 ยกระดับการให้บริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง มาตรการที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพ โดยเมื่อเปรียบเทียบอัตรากำลังตำแหน่งนายแพทย์และทันตแพทย์กับเป้าหมายความต้องการกำลังคนของกระทรวงสาธารณสุขตามแผนปฏิรูปฯ ดังกล่าวพบว่า ในปี 2564 มีจำนวนอัตรากำลังต่ำกว่าเป้าหมายและต้องจัดสรรเพิ่มเป็นตำแหน่งนายแพท จำนวน 1,741 ตำแหน่ง และทันตแพทย์ จำนวน 395 ตำแหน่ง รวมเป็นจำนวน 2,136 ตำแหน่ง ส่วนในปี 2565 จนถึงปี 2570

สำนักงาน ก.พ. ได้เตรียมมาตรการบริหารอัตรากำลังรองรับนักศึกษาแพทย์และทันตแพทย์ที่จะจบการศึกษาจนถึงปี 2570 แล้ว ซึ่ง คปร. สำนักงาน ก.พ. และกระทรวงสาธารณสุข จะร่วมกันพิจารณาและเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

คปร. สำนักงาน ก.พ. และกระทรวงสาธารณสุขตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลบุคลากรทางการแพทย์มาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ประเทศไทยเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังร่วมกันต่อสู้กับวิกฤติ Covid-19 เพื่อให้คนไทยปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดี