สธ.ส่งหนังสือถึงสำนักงบประมาณด่วนที่สุด! ทวงถามงบโควิดระลอกเม.ย. 6.8 พันล้าน เหตุยังค้างจ่าย

Wed, 2021-07-21 12:58 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

สธ.ส่งหนังสือด่วนที่สุด! ทวงถามงบกลาง 6.8 พันล้าน แก้ปัญหาโควิดระบาดระลอกเม.ย. เหตุยังค้างจ่ายค่าอุปกรณ์ – ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยคนปฏิบัติงานโควิด-19 ในพื้นที่

ตามที่กระแสสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะในแวดวงบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานสู้โควิด-19 มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงกรณียังไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัยนั้น

เมื่อวันที่ 21 ก.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุด นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เรื่อง ขอให้เร่งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผุ้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิดระลอกเดือนเมษายน 2564

โดยหนังสือระบุว่า ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหาและเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด19 ระยะการระบาดระลอกเมษายน 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 6,823,406,608 - บาท (หกพันแปดร้อยยี่สิบสามล้านสี่แสนหกพันหกร้อยแปดบาทถ้วน) นั้น

ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงฯ เรียนกว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่มีการแพร่ระบาดระลอกเม.ย.ในประเทศไทย ตั้งแต่เดือนเม.ย.2564 ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายค้างจ่ายในพื้นที่การระบาด เช่น ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย ค่ารักษาพยาบาลฯ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ป้องกันฯ เป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการบรรเทา แก้ไขปัญหาจากการระบาดของโรคโควิด 19 เป็นไปอย่างรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงขอให้สำนักงบประมาณดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยเร่งด่วน

 

อย่างไรก็ตาม เมื่อย้อนไปยังหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่ 19 พ.ค. 2564 ลงนามโดยนพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระพบจาการระบาดของโรคโควิด 19 ส่งถึง ผอ.สำนักงบประมาณ โดยอ้างถึง 1.หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505 /17841 ลงวันที่ 7 พ.ค.2564 และ 2.หนังสือลำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0723/10481 ลงวันที่ 4 พ.ค.2564

ทั้งนี้ ในรายระเอียดหนังสือด่วนที่สุดของกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 พ.ค.2564 รับทราบโครงการเตรียมความพร้อมรับมือและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณีโรคโควิด 2019 ระยะการระบาดระลอกเม.ย.2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 และอนุมัติการสนับสนุนงบฯ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ระยะการระบาดระลอกเม.ย.2564 จำนวน12,576,629,322.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกล้านหกแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) ให้กระทรวงสาธารณสุข และตามหนังสือที่อ้างถึง 2 สำนักงบประมาณขอให้หน่วยงานจัดทำรายละเอียดและเตรียมความพร้อมให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อทำความตกลงในรายละเอียดกับสำนักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ระยะการระบาดระลอกเม.ย.2564 จำนวน 6,823,406,608 - บาท ต่อมา กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการทำ หนังสือด่วนที่สุดอีกฉบับ เลขที่ สธ 0206.02 /14782 ลงวันที่ 8 ก.ค. 2564 ซึ่งเป็นฉบับล่าสุดนั่นเอง

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม