ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“หมอโสภณ” แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการวัคซีนไฟเซอร์ มี “หมอสุระ” นั่งหัวโต๊ะ ทำหน้าที่พิจารณาจัดสรร และกระจายวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายตามมติ ศบค. พร้อมกำกับ ติดตาม ประเมินผลการให้บริการและจัดทำข้อมูลรายงานการฉีดวัคซีนไฟเซอร์อย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ลงนามในหนังสือคำสั่งคณะอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนโควิด-19 ที่ 4/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านบริหารจัดการการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กรณีวัคซีนโควิดไฟเซอร์ (Pfizer) โดยลงนามเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา

ระบุว่า ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้มีคำสั่งที่ 1/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 เพื่อกำหนดแนวทงาการบริหารจัดการ ประสาน สนับสนุนการดำเนินงาน และแก้ไขปัญหาอุปสรรคการบริหารจัดการการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด ของประเทศไทย รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้า ผลลัพธ์การดำเนินงาน และตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามความจำเป็นและเหมาะสม นั้น

ดังนั้น เพื่อให้มคความพร้อมในด้านการบริหารจัดการวัคซีน การให้บริการวัคซีน การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน กรณีวัคซีนโควิดไฟเซอร์ (Pfizer) และการดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน จึงแต่งตั้งคณะทำงานด้านบริหารจัดการการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 กรณีวัคซีนไฟเซอร์ โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่ และอำนาจ ดังนี้

1.องค์ประกอบ

1.1 นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานคณะทำงาน

1.2 ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

1.3 ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ

1.4 ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

1.5 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

1.6 ผู้แทนกรมการแพทย์

1.7 ผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

1.8 ผู้แทนกรุงเทพมหานคร

1.9 ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1.10 นายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

1.11 นพ.นพพร ชื่นกลิ่น

1.12 ศ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ

1.13 รศ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ

1.14 ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค

1.15 นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นคณะทำงานและเลขานุการ

1.16 ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณะทำงาน และผู้ช่วยเลขานุการ

2.หน้าที่และอำนาจ

2.1 พิจารณาจัดสรร และกระจายวัคซีนไฟเซอร์ ให้กับกลุ่มเป้าหมายตามมติที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19(ศบค.)

2.2 กำหนดแนวทางการให้บริการวัคซีนไฟเซอร์

2.3 เตรียมความพร้อมการบริหารจัดการระบบลูกโซ่ความเย็นของคลังวัคซีน และหน่วยบริการในทุกพื้นที่ให้สามารถรองรับวัคซีนไฟเซอร์

2.4 เตรียมความพร้อมและฝึกอบรมบุคลากรสาธารณสุขที่ต้องให้บริการวัคซีนไฟเซอร์

2.5 สนับสนุนการขยายมรรถนะของระบบบริกการ รวมถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างสถานบริการภาครัฐและเอกชน ให้สามารถให้บริการวัคซีนไฟเซอร์ ตามมาตรฐานได้อย่างครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ภายในช่วงเวลาที่กำหนด

2.6 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการให้บริการ และจัดทำข้อมูลรายงานผลการให้บริการวัคซีนไฟเซอร์

2.7นำเสนอผลการให้บริการแก่คณะอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

2.8 ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org