ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สภาการพยาบาลออกแถลงการณ์ 6 ข้อขอรัฐบาลสนับสนุนอุปกรณ์ให้เพียงพอช่วยป้องกันบุคลากรด่านหน้า พร้อมเพิ่มจำนวนบุคลากรด้านการแพทย์และการสาธารณสุขสาขาอื่นๆ ร่วมปฏิบัติช่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยโดยตรง  เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยตลอด 24  ชั่วโมง

 

เมื่อวันที่ 27 ก.ค.2564 สภาการพยาบาล ออกประกาศเรื่อง แถลงการณ์สภาการพยาบาลในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19

โดยระบุว่า  ตามที่ สถานการณ์แพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ในปัจจุบันมีการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกสาขาต้องเผชิญกับภาระงานหนักอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ขาดอัตรากำลัง มีความเครียด มีความกดดันและ

ความเสี่ยงสูง บุคลากรมีการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นและถึงขั้นเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ และจากสถิติพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์มีการติดเชื้อเกินกว่าครึ่งหนึ่งของบุคลากรที่ติดเชื้อทั้งหมด

 

สภาการพยาบาลตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาล พ.ศ.2528  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

พ.ศ. 2540  มาตรา 7 (4) สภาการพยาบาลมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่และให้การศึกษาแก่ประชาชน และองค์กรอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับการพยาบาล การผดุงครรภ์ และการสาธารณสุข และ (5)สภาการพยาบาลมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับปัญหาการพยาบาลการผดุงครรภ์ และการสาธารณสุขสภาการพยาบาลในฐานผู้แทผู้ประกอบริชาชีพการพยาบาณละการผดุงครรภ์ จึงขอออกแกลงการณ์ ดังนี้

 

1. สภาการพยาบาลในนามของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จะให้ความร่วมมือกับรัฐในการปฏิบัติเพื่อต่อสู้ในการแก้ปัญหาวิกฤตโควิด-19 อย่างเต็มความสามารถ

 

2.สภาการพยาบาลสนับสนุนให้มีการจัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงให้เพียงพอโดยเร็วที่สุด

ให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและครอบคลุม   โดยเฉพาะบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทุกคน

 

3.สภาการพยาบาลสนับสนุนให้เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ สถานที่และ

สิ่งแวดล้อมให้เพียงพอและเหมาะสมในการดูแลรักษาผู้ป่วย และการป้องกันบุคลากรด่านหน้าที่มีความเสี่ยงสูงสุดให้เหมาะสมและปลอดภัย

 

4.สภาการพยาบาลสนับสนุนรัฐบาลให้มีการบริหารอัตรากำลังในทีมการดูแลผู้ป่วยโควิด-19

โดยเพิ่มจำนวนบุคลากรด้านการแพทย์และการสาธารณสุขสาขาอื่นๆ ร่วมปฏิบัติช่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยโดยตรง ทั้งนี้ เพื่อแบ่งเบาภาระให้แก่บุคลากรที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยตลอด 24  ชั่วโมง

 

5.สภาการพยาบาลสนับสนุนให้มีระบบการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) โดยมีบุคลากร

สุขภาพให้คำปรึกษา และติดตามอาการการเปลี่ยนแปลงเป็นรายบุคคลเพื่อให้การช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและทันท่วงที

 

6. สภาการพยาบาลสนับสนุนให้ประชาชนในทุกภาคส่วน ร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564

 

ลงนามโดย

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง

นายกสภาการพยาบาล