ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนขอรับวัคซีนซิโนฟาร์มรอบสอง เริ่มวันที่ 4 ส.ค. เวลา 10.10 น. รับจำนวน 75,000 ราย โดยเมื่อลงทะเบียนแล้วจะเปิดระบบการจองเลือกวัน เวลา สถานที่ฉีดตั้งแต่วันที่ 4-6 ส.ค. พร้อมเผยไทม์ไลน์นำเข้าซิโนฟาร์ม 10 ล้านโดส ตั้งแต่ มิ.ย.-ส.ค.64

วันที่ 2 ส.ค. ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสต์เฟซบุ๊กว่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แจ้งกำหนดการเปิดลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับบุคคลธรรมดารอบ 2 จำนวน 75,000 ราย ในวันที่ 4 ส.ค. เปิดระบบลงทะเบียนเวลา 10.10 น. และเปิดระบบการจองวัคซีนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จเวลา 14.00 ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จในรอบ 2 สามารถจองวัคซีน เลือกโรงพยาบาล เลือกวันนัดฉีดและโอนเงินให้เสร็จสิ้นตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค.เวลา 14.00 น.จนถึงวันที่ 6 ส.ค.เวลา 18.00 น. โดยกำหนดเปิดให้บุคคลธรรมดาลงทะเบียนจองวัคซีนซิโนฟาร์มทุกวันพุธ ตามจำนวนการประกาศรับลงทะเบียนแต่ละรอบ ขึ้นอยู่กับจำนวนโควตาวัคซีนที่มีในแต่ละสัปดาห์

ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทางคือ 1. เว็บไซด์ https://sinopharm.cra.ac.th และ 2.แอปพลิเคชั่น CRA SINOP ทั้งระบบ iOS และ Android อัตราค่าวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 โดสต่อคน 1,554 บาท (โดสละ 777 บาท) โดยทุกๆ 2 โดส ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะบริจาคสมทบครึ่งโดสให้กับผู้ด้อยโอกาส ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะประชาชนที่ยังไม่เคยรับวัคซีนเข็มแรกและพร้อมเข้าฉีดวัคซีนได้ทันทีเท่านั้น ลงทะเบียนจองด้วยเลขที่บัตรประชาชนของผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนเท่านั้น คนต่างชาติ ใช้เลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

ศ.นพ.นิธิ ยังโพสต์แจ้งไทม์ไลน์วัคซีนซิโนฟาร์ม 10 ล้านโดสที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ติดต่อนำเข้าระหว่างเดือนมิ.ย.- ส.ค. 2564 ดังนี้ วันที่ 20 มิ.ย. 1 ล้านโดส 4 ก.ค. 1 ล้านโดส 18 ก.ค.1 ล้านโดส 25 ก.ค. 1 ล้านโดส 1 ส.ค. 1 ล้านโดส 15 ส.ค. 1 ล้านโดส 22 ส.ค.2 ล้านโดส และ 29 ส.ค. 2 ล้านโดส แผนการจัดสรรและกระจาย พิจารณาทยอยจัดสรรตามลำดับความสำคัญเร่งด่วนตามประเภทการดำเนินธุรกิจที่มีผลต่อการขับเคลื่อนประเทศ ระดับความเสี่ยงของโอกาสในการแพร่เชื้อให้กับสังคม และระดับความเสี่ยงบนพื้นที่ทำเลที่ตั้งสถานประกอบการและที่พักอาศัย แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย

1. กลุ่มองค์กรนิติบุคคล เดือนมิ.ย.-ก.ค. จัดสรรไปแล้วให้กับประชากร 2.26 ล้านคน ประมาณ 4.5 ล้านโดส เริ่มฉีดตั้งแต่ 25 มิ.ย.

2.กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เดือนก.ค.จัดสรรไปแล้วให้กับประชากร 1.9 ล้านคน ประมาณ 3.9 ล้านโดส เริ่มฉีดวันที่ 28 ก.ค.

3.กลุ่มบุคคลธรรมดา เดือนก.ค.ได้ลงทะเบียนเปิดจองและจัดสรรไปแล้ว 1 ครั้ง จำนวน 57,034 คน =114,068 โดส เริ่มกระจายฉีดวันที่ 28 ก.ค.

4.กลุ่มประชาชนเปราะบางและผู้ด้อยโอกาส 351,047 โดส = 175,523 คน โดยวัคซีนส่วนหนึ่งมาจากองค์กรบริจาค 10% ของจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมสมทบครึ่งโดสต่อ 1 สิทธิ์การจองในรอบบุคคลธรรมดา โดยสรุปได้จัดสรรและกระจายให้กลุ่มต่างๆไปแล้ว 8.9 ล้านโดส