ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ด้วยกรมการแพทย์และภาคีเครือข่ายวิชาการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันดำเนินการจัดประชุม 5th National  Palliative and Hospice Care Conference (NPHC 2021) ออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ “THEME: Palliative  Care - My care, My Comfort: เลือกสุขได้ ที่ปลายทาง” ในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม 4 กรมการแพทย์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้เกิดความเข้าใจ  และความพร้อมในการให้บริการที่เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงการดูแลแบบประคับประคองตามความต้องการของปัจเจกบุคคล และสามารถจัดบริการตามความประสงค์ของประชาชนผู้ขอรับบริการแบบประคับประคอง ตามการแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตามมาตรา  12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2560 ตลอดจนเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าเมื่ออยู่ในระยะ สุดท้ายของชีวิต จะได้รับการรักษาตามที่แสดงเจตนาไว้อย่างแท้จริง 

กรมการแพทย์ ขอเรียนเชิญบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการประชุม 5th National Palliative and Hospice Care Conference (NPHC 2021) ออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ “THEME: Palliative Care - My care, My Comfort: เลือกสุขได้ ที่ปลายทาง” ในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบ ตามโควตา โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 


 

กองวิชาการแพทย์ 

โทรศัพท์ 0 2590 6055 

โทรสาร 0 2591 8265