ก.คลังส่งหนังสือถึง สธ. อนุมัติให้ใช้งบปี 64 เบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษบุคลากรสาธารณสุข

Tue, 2021-08-10 19:04 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

กระทรวงคลังส่งหนังสือถึง “ปลัด สธ.” อนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุขเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขปฏิบัติงานโควิด19 สำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ โดยให้นำเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปดำเนินการ

ผู้สื่อข่าว Hfocus รายงานว่า ขณะนี้ในแวดวงสาธารณสุขได้มีการแชร์หนังสือลงนามโดย นายจำเริญ โพธิยอด รองปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ขอตกลงการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด19 ลงนามวันที่ 2 ส.ค.2564 ที่ผ่านมา

โดยในความระบุว่า ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 15 เม.ย.2563 อนุมัติตามมติคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ให้บุคลาการสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์การระบาดโควิด19 จำนวน 2 กลุ่ม ได้รับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน ซึ่งกลุ่มที่ 1 ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง กำหนดให้ได้รับในอัตราเดือนละ 1,500 บาท ส่วนกลุ่มที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนกำหนดให้ได้รับในอัตราเดือนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.2563 จนถึงวันที่ 30 ก.ย.2563

สำหรับหลักเกณฑ์การได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษตามหนังสือกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. แต่เนื่องจากสำนักงบประมาณได้ให้ความเห็นว่า การเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษให้แก่บุคลากรสาธารณสุข จะต้องขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน สำหรับการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษให้แก่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งจ้างด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการ โดยหลักการควรใช้จ่ายจากเงินบำรุง แต่กระทรวงสาธารณสุข จึงขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังในการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในโควิด19 สำหรรับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยนำเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปเบิกจ่ายสำหรับเงินเพิ่มพิเศษดังกล่าว

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้เป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 15 เม.ย. 2563 และให้การเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด เป็นไปตามหลังเกณฑ์กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ ว102 ลงวันที่ 5 มิ.ย.2563

จึงอนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุขเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด19 สำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยนำเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปเบิกจ่ายสำหรับเงินเพิ่มพิเศษดังกล่าว ได้ตามที่ขอทำความตกลง

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม