ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ถ้าประเทศไทยต้องการให้มีอย่าง น้อย 1 ใน 4 วัคซีน ได้รับการรับรอง EUA by April 2022 : How ? ประเทศไทยจะขึ้นทะเบียน วัคซีนโควิด-19 ของไทยใช้ในภาวะฉุกเฉิน เมษายน 2565 : จะทําได้ไหม ? To get an EUA approval Vaccine by April 2022: How?

• การระดมทุน: ต้องมีเป้าหมายร่วมกันทั้งภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชน ต้องมีงบที่เพียงพอรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ กติกาในการขึ้นทะเบียนวัคซีน : ต้องมีกติกาออก มาชัดเจนภายในเดือนหน้าจาก อย. ว่าการขึ้นทะเบียน จะต้องทําวิจัยระยะสองปีและหรือระยะสามอย่างไร จึง จะเพียงพอ

• โรงงานผลิต : ต้องเร่งดําเนินการ ให้สามารถ ผลิตวัคซีน ที่มีคุณภาพและจํานวนมากได้

• นโยบายการจองและจัดซื้อวัคซีนล่วงหน้า ต้องมีความชัดเจน เพื่อให้วัคซีน ChulaCov19 mRNA สามารถใช้กับประชาชนได้ จริงภายในก่อนสงกรานต์ปีหน้า

• งบประมาณ จะต้องระดมทุน ประมาณ 3000 ล้านบาท 1. ขึ้นอยู่กับกติกาการขึ้นทะเบียนที่ต้องเร่งดําเนินการ อย. ออกกฎกติกาออกมาให้ชัดเจนภายในไม่ช้ากว่าเดือนกันยายนนี้ 1) ถ้าหาก อย. กําหนดให้ต้องทําทดสอบในอาสาสมัครระยะที่สาม (Phase 3) จํานวนอาสาสมัคร 15,000-20,000 คน ต้องใช้งบประมาณ 1500 ถึง 2,000 ล้านบาท  2. ถ้าหาก อย. กําหนดให้ ทําทดสอบระยะสองบี (Phase 2b) จะสมัคร 5000 คน งบประมาณ พี่ต้องใช้ประมาณ 600 ล้านบาท 2. งบประมาณสําหรับจองซื้อสารเคมีและวัตถุดิบ เบื้องต้น 960 ล้านบาท