คกก.ระบบปฐมภูมิ ตั้งเป้าปี 65 คนไทย 30 ล้านคนมีหมอประจำตัว 3 คน

Sat, 2021-09-18 15:55 -- hfocus infographic
Print this pagePrint this page

กระทรวงสาธารณสุข ติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่าย ปี 2564 ขณะนี้ ทั่วประเทศและกทม. มีกว่า 2,700 หน่วย ครอบคลุมดูแลประชากรกว่า 26.62 ล้านคน ตั้งเป้าปี 65 เพิ่มเป็น 3,000 หน่วย และให้คนไทยมีหมอประจำตัว 3 คนอีก 30 ล้านคน นำเทคโนโลยีมาใช้ยกระดับการดูแลสุขภาพ ลดเดินทาง ลดแออัด

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประชุมคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบออนไลน์ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าในการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562

ซึ่งในปี 2564 ได้ตั้งเป้าการจัดตั้งไว้ จำนวน 2,500 หน่วย และประชาชนต้องได้รับการดูแลด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว จำนวน 25 ล้านคน ปัจจุบันได้ดำเนินการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิทั่วประเทศ 12 เขตสุขภาพแล้วจำนวน 2,525 หน่วย และดูแลประชาชนด้วยกลไกล 3 หมอ ครอบคลุม 26,626,736 คน ซึ่งถือว่าเกินเป้าหมายที่วางไว้ สำหรับกทม.ได้จัดตั้งหน่วยบริการแล้ว 178 หน่วย เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการจากการยกเลิกคลินิกอบอุ่น

ดร.สาธิตกล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ที่ผ่านมาได้มีการถอดบทเรียน ถึงบทบาทหน้าที่ของปฐมภูมิในภาวะวิกฤต ได้มีการขยายผลยกระดับการดูแลสุขภาพประชาชนด้วยเทคโลโนยีในรูปแบบหน่วยบริการปฐมภูมิเสมือนจริง(Virtual PCU) ติดตามอาการ ให้คำปรึกษา รวมถึงส่งเสริมป้องกันโรค โดยผู้ป่วยและประชาชนไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาล ลดแออัด และความเสี่ยงในการแพร่ระบาดโรค โดยได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพัฒนาการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ พิจารณารูปแบบการให้บริการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนต่อไป

สำหรับแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 ได้กำหนด 3 เป้าหมายหลัก 1.จัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิเพิ่มเป็น 3,000 หน่วย โดยมีเงื่อนไขต้องเต็มพื้นที่อำเภอ อย่างน้อยจังหวัดละ 1 อำเภอ บูรณาการกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และเชื่อมโยงระบบข้อมูล Health Information Exchange (HIE),Personal Health Record (PHR) ระหว่างหน่วยบริการปฐมภูมิกับโรงพยาบาลแม่ข่าย โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบระบบในพื้นที่นำร่องจังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดสระบุรี 2. ให้คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน ครอบคลุม 30 ล้านคน โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มช่องทางให้คำปรึกษาผ่านระบบต่างๆ และ 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอให้ได้ร้อยละ 75  

ดร.สาธิตกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ในที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิตามแผนการเสนอกฎหมายลำดับรอง ระยะที่ 2 จำนวน 8 ฉบับ โดยเกี่ยวข้องใน 3 เรื่อง คือการบริหารจัดการข้อมูล การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ และการกำหนดรายการค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับ การจ่าย การเก็บรักษาและการเรียกคืนเงินค่าใช้จ่าย โดยมติที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการ มอบให้คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกลั่นกรองพิจารณาเนื้อหาและดำเนินการเข้าคณะอนุกรรมการกฎหมาย
เพื่อพิจารณาต่อไป
 

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม