ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ ธนอัศวนนท์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่ ได้เริ่มทำการปรับ การทำงานของผู้ป่วยใน จาก กระดาษ ไปสู่ Digital (ดิจิทัล) ได้สำเร็จ เป็น รพ.แรกของจังหวัดแพร่ กับโครงการ IPD Paperless

“ ผมเชื่อว่า การเปลี่ยนแปลงองค์กรจากการใช้กระดาษ ไปสู่การทำงานแบบ ดิจิทัล นั้นเป็นเรื่องที่ต้องได้รับความร่วมมือ ร่วมใจจากทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล เราใช้เวลาในการขึ้นระบบ และ transform ward จากกระดาษ เป็น ดิจิทัล เพียง 2-3 วัน เท่านั้น นี่เป็นกระบวนการที่รวดเร็วและเห็นผลสัมฤทธิ์อย่างดีเยี่ยม ต้องขอบคุณความพร้อมของทีมงานและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี เชื่อว่าการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ และมีทีมงานที่พร้อม เข้าใจ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเป็นตัวแปรที่สำคัญ ในการเริ่มต้นการใช้งานที่สำเร็จ เพื่อให้เกิด ผลลัพธ์ที่ดีในการดูแลผู้ป่วย ”

จากความสำเร็จในครั้งนี้ นพ.เกรียงศักดิ์ ยังได้มองเห็นถึงภาพรวมใหญ่ของจังหวัดแพร่ ที่จะขยายการใช้งาน IPD paperless ให้ไปในทุก รพ.อำเภอทั่วทั้งจังหวัด เพื่อสนับสนุนการใช้งาน และวางแผนการเชื่อมโยงข้อมูลกันอีกด้วย โดยได้มีการประชุมลงนาม MOU 7  โรงพยาบาล 7 อำเภอ เพื่อให้เกิดโครงการ IPD paperless ทั่วทั้งจังหวัดแล้ว และมีแผนจะผลักดันให้เกิดการใช้งานภายในเดือน ตุลาคม 2564 ใน รพช.ทั้ง 7 แห่ง ของ จังหวัดแพร่

นายจิรเดช  ศรีโพธิ์  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ ผู้ประสานงานและผลักดันหน่วยงานทุกภาคส่วนในโรงพยาบาลให้เกิด digital transformation กล่าวว่า 

“การนำพาองค์กรเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง หรือ change management นั้นเกี่ยวข้องกับการปรับตัวในทุกมิติของโรงพยาบาล ไม่ใช่เป็นเพียงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพียงอย่างเดียว แต่จำเป็นต้องปรับตั้งแต่ทิศทางขององค์กร (วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์) รวมไปถึงความพร้อมของบุคลากร กระบวนการทำงาน และการสนับสนุนในส่วนของสารสนเทศ การพัฒนาทั้งสามองค์ประกอบนี้ จะต้องมีความสมดุล จึงจะทำให้การเปลี่ยนแปลงองค์กรเกิดผลสัมฤทธิ์ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ”

ทางหอผู้ป่วยในซึ่งเป็นกำลังสำคัญของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ประกอบด้วยทีมแพทย์ ทีมงานพยาบาล ทีมเภสัชกร ทีม OPD ทีม ER และทีมงานเวชระเบียน ได้ให้ความเห็นไว้ว่า การเปลี่ยนแปลงไปสู่ รพ.ดิจิทัล ครั้งนี้ไม่ได้ยากอย่างที่คิด การที่ผู้บริหารได้ให้การสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ รวมถึงทุกขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลง ทำให้ทีมงานที่มีความพร้อมและมีกำลังใจทำให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้เป็นอย่างดี