ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

โฆษกสภาการสาธารณสุข เผยข้อคิดเห็นนักวิชาการกรณียกระดับ รพ.สต. ชี้เห็นด้วยไม่ควรเน้นรักษา แต่ รพ.สต.ยังจำเป็น ควรเน้นงานด้านสุขภาพมิติอื่นๆ ส่วนกรณีเทคโนโลยี การคมนาคมก้าวหน้า ทำให้ปชช.ไปรพ.มากขึ้น จริงๆ ไม่ใช่ เพราะรพ.สต.หลายแห่งอยู่พื้นที่กันดาร เกาะ ดง ดอย การสัญจรยังลำบาก  ชาวบ้านยังไม่มียานพาหนะ บริบทยังแตกต่างหลายพื้นที่ 


ตามที่นักวิชาการอิสระเสนอข้อคิดเห็นต่อกรรมาธิการสาธารณสุข กรณียกระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)  จัดเป็นหน่วยบริการระบบสุขภาพปฐมภูมิแก่ประชาชน ความเป็นจริงในอนาคตอาจต้องคิดใหม่ เหตุติดความพร้อมการให้บริการทางการแพทย์ ยังมีขีดจำกัด ไม่มีหมอประจำ เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่รักษา ไม่มียาและเวชภัณฑ์ที่พร้อมเหมือนโรงพยาบาลนั้น 

(ข่าวเกี่ยวข้อง : "ดร.เฉลิมพล" เสนอกมธ.สาธารณสุข กรณีความพร้อม รพ.สต. ต่อทิศทางในอนาคต )


ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่ 9 ต.ค. นายริซกี สาร๊ะ   โฆษกสภาการสาธารณสุขชุมชน โพสต์เฟซบุ๊กกรณีดังกล่าวว่า  


เห็นด้วยกับอาจารย์ว่ารพ.สตมีข้อจำกัด ไม่ควรเน้นแต่งานรักษา เพราะ รพช/รพท/รพศ ทำหน้าที่ตรงนี้ได้ดีขึ้น  ควรเน้นงานด้านสุขภาพในมิติอื่นๆด้วย  แต่ไม่เห็นด้วยว่าเทคโนโลยี การคมนาคม ยานพาหนะ ทำให้ประชาชนไปรพ.มากขึ้น  เพราะในความเป็นจริง รพ.สต.ในประเทศไทย เกือบหมื่นแห่ง มีที่อยู่ในพื้นที่กันดาร ชายแดน เกาะ ดง ดอย เส้นทางสัญจรลำบาก ยังมีอีกมากและแม้จะมีความเจริญเข้าถึง  แต่ชาวบ้านบางคน ก็ไม่มียานพาหนะ บางคนต้องเหมารถเพื่อไปอำเภอ หรือต้องรอลูกหลานว่างพาไป  และบางคนไม่อยากไปรอหมอรักษาที่โรงพยาบาลทั้งวัน ในขณะที่รพ.สต.  มักมารอหมออนามัยไม่นาน บางทีหมออนามัย ก็ลงไปหาที่บ้านเอง เพราะฉะนั้น รพ.สต.ยังจำเป็น เพียงแต่นอกจากงานรักษา ควรเน้นการลงชุมชน เพื่อปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพ อนามัยชุมชน อนามัยครอบครัว ระบาดวิทยา หรืออนามัยสิ่งแวดล้อม  ฯลฯ  เพราะตราบใด ที่ถนนลูกรัง ยังคงมีอยู่ คนชายขอบ ชายแดน  คนยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ยังมีมากมายในชุมชน สังคม รพ.สต.ก็ยังคงจำเป็น


นายริซกี กล่าวอีกว่า เพียงแต่ต้องปรับนโยบายเบื้องบน การประกวด ตัวชี้วัดให้น้อยลง  เพิ่มคน เงิน ของ ให้เหมาะสมกับภาระงาน   แล้วหันมาเน้น หมออนามัยที่มีการดูแลสุขภาพคนในชุมชนชายขอบให้มากขึ้นครอบคลุมทุกมิติ  มากกว่าเน้น หมอหน้าคอมพ์ อย่างปัจจุบัน 


"อีกประเด็นคงฝากผู้บริหาร ดูแลสิทธิ ความก้าวหน้า ค่าตอบแทน การบรรจุ  การกำหนดตำแหน่งใหม่ทางวิชาชีพ  ของหมออนามัย นักสาธารณสุข ซึ่งเป็นคนทำงานด่านหน้าที่รองรับภารกิจทั้งในยามปกติ และยามโควิด  ให้สมที่ทำงานเคียงคู่ อสม. ฝ่ายปกครอง และภาคีเครือข่ายมาทุกระลอกการระบาด" นายริซกี กล่าว