ปลัดสธ.มอบอำนาจ “ 4 รองปลัดฯ” ปฏิบัติหน้าที่ด้านต่างๆ

Mon, 2021-10-11 11:43 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

ปลัดสธ.มอบอำนาจหน้าที่รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดูงานด้านต่างๆ ทั้งกรม กอง เดินหน้าระบบสุขภาพ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้มีการแชร์คำสั่งของ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ลงนามมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ และข้าราชการปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

1.นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธาณรสุข(ด้านบริหาร) ดูแลเขตสุขภาพที่ 4 , 5 และ 6 ดูแลกองต่างๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย กองกลาง กองบริหารทรัพยากรบุคคล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท(สบพช.) งานที่เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว และบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิและงานสาธารณสุขชายแดน(กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ กองยุทธศษสตร์และแผนงาน กองบริหารการสาธารณสุข)

นพ.สุระ วิเศษศักดิ์

2.นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์) ดูแลกรมการแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทย กรมสุขภาพจิต นอกจากนี้ ดูงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีกองการพยาบาล ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิในกำกับที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สภาวิชาชีพ สำนักสารนิเทศ สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทยและพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ และสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ เป็นต้น

นพ.ณรงค์ สายวงศ์

3.นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข) กรมควบคุมโรค กรมอนามัย นอกจากนี้ดูงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีกองบริหารการคลัง กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ(HITAP) สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) สำนักวิชาการสาธารณสุข(สวส.) สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ ของกระทรวงสาธารณสุข และกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองประจำกระทรวงสาธารณสุข

นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์

4.นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นอกจากนี้ดูงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีกองกฎหมาย กองบริหารการสาธารณสุข กองสาธารณสุขฉุกเฉิน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม สำนักงานโครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน และศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข

นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม